ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών          Αφορά το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά…


Περιγραφή των βημάτων που ακολουθεί ο βιβλιοθηκονόμος


Ο OPAC Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός Κατάλογος Δημόσιας Πρόσβασης) είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει...