Οι οκτώ στόχοι της Ανοικτής Επιστήμης

H Ευρωπαική Επιτροπή θέτει οκτώ βασικούς στόχους για την Ανοικτή Επιστήμη:

  1. Η ελεύθερη διάθεση των FAIR δεδομένων, που είναι ευρέσιμα (Findable), προσβάσιμα (Accessible), διαλειτουργικά (Interoperable) και επαναχρησιμοποιήσιμα (Re-usable), και των ανοικτών δεδομένων (Open data)  καθίσταται υποχρεωτική, όσον αφορά τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας που χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  2. Το ευρωπαϊκό νέφος της Ανοικτής Επιστήμης (European Open Science Cloud) είναι ένα “αξιόπιστο ομόσπονδο οικοσύστημα υποδομών ερευνητικών δεδομένων”,  που επιτρέπει  στην επιστημονική κοινότητα να μοιράζεται και να επεξεργάζεται τα ερευνητικά αποτελέσματα και τα δεδομένα που προέρχονται από την έρευνα που χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους,  υπερβαίνοντας γεωγραφικά σύνορα και επιστημονικά πεδία.

  3. Οι μετρικές επόμενης γενιάς (Next generation metrics): Είναι ανάγκη να αναπτυχθούν  νέοι δείκτες που να συμπληρώνουν τους συμβατικούς δείκτες για τη μέτρηση της ποιότητας και της απήχησης της έρευνας, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις πρακτικές της  Ανοικτής Επιστήμης.

  4. Η μελλοντική επιστημονική επικοινώνηση (Future of scholarly communication): Όλες οι επιστημονικές δημοσιεύσεις ομότιμης κρίσης  πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμες και να ενθαρρύνεται από τα αρχικά στάδια η διάχυση των πάσης φύσεως ερευνητικών αποτελεσμάτων.

  5. Η ανταπόδοση (Rewards): Τα συστήματα αποτίμησης της ερευνητικής σταδιοδρομίας πρέπει να αναγνωρίζουν πλήρως τις δραστηριότητες της Ανοικτής Επιστήμης. 

  6. Η ερευνητική ακεραιότητα και αναπαραγωγιμότητα των επιστημονικών αποτελεσμάτων (Research integrity and reproducibility of research results): Κάθε  έρευνα χρηματοδοτούμενη από δημόσιους πόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να  συμμορφώνεται με κοινώς αποδεκτά  πρότυπα  ερευνητικής ακεραιότητας .

  7. Οι δεξιότητες και η εκπαίδευση (Education and skills): Όλοι οι επιστήμονες στην Ευρώπη πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και την υποστήριξη, προκειμένου να εφαρμόζουν ερευνητικές διαδικασίες και πρακτικές Ανοικτής Επιστήμης.

  8. Η επιστήμη των πολιτών (Citizen science): Το ευρύ κοινό πρέπει να είναι σε θέση να συνεισφέρει σημαντικά και να αναγνωρίζεται ως ένας έγκυρος παραγωγός γνώσης της ευρωπαϊκής επιστήμης.