Τα Οφέλη που φέρνει η Ανοικτή Επιστήμη

Η Ανοικτή Επιστήμη αφορά μια αλλαγή νοοτροπίας που προάγει την αναπαραγωγιμότητα, τη διαφάνεια και την διεπιστημονικότητα, καθιστώντας την επιστήμη πιο αποδοτική και  αξιόπιστη, καθώς μοιράζονται ευρύτερα οι πόροι της και δίνεται η δυνατότητα επαλήθευσης. Εμπλέκοντας πολλούς και διαφορετικούς δρώντες (πέραν των ερευνητών,  τους πληροφορικούς, τους βιβλιοθηκονόμους, τους χρηματοδοτικούς φορείς, τους κυβερνητικούς οργανισμούς, τις επιχειρήσεις, τους πολίτες) και θέτοντας νέους κανόνες οργάνωσης, διασύνδεσης και επαλήθευσης με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και συνεργατικές δράσεις  το εγχείρημα καταλήγει σε ένα νέο  modus operandi της επιστήμης. 

Εκτός από την αυξημένη διάχυση και πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα, οι ισχυρές διαδικασίες ομότιμης αξιολόγησης αλλά και οι εναλλακτικές μετρικές μεγιστοποιούν την απήχηση της επιστημονικής έρευνας, ενώ στα πλεονεκτήματα της Ανοικτής Επιστήμης συγκαταλέγεται επίσης ο περιορισμός των νομικών φραγμών στην πρόσβαση της πληροφορίας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης δαπανηρών υποδομών δεδομένων. Τέλος, η αλληλεπίδραση με την κοινωνία και την οικονομία μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη εμπορική  και βιομηχανική αξιοποίηση των ερευνητικών παραγόμενων, στην ανάπτυξη της καινοτομίας και στην επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων όπως  το παγκόσμιο δημογραφικό ζήτημα, η προστασία του περιβάλλοντος, η δημόσια υγεία, κτλ.