Περιλαμβάνονται διακηρύξεις, πολιτικές, οδικοί χάρτες  και οδηγοί που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το ΕΚΠΑ και την Ανοικτή Επιστήμη.

   

Διακήρυξη του CIVIS για την Ανοικτή Επιστήμη

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Πολιτών CIVIS (A European Civic University), που αποτελεί μια Κοινοπραξία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με την συμμετοχή και του ΕΚΠΑ, υποστηρίζει και προάγει ενεργά την Ανοικτή Επιστήμη, έχοντας δημοσιοποιήσει από τον Μάιο του 2021 σχετική διακήρυξη (CIVIS Open Science Statement). Η διακήρυξη περιλαμβάνει τις βασικές αρχές για την Ανοικτή Επιστήμη που έχει υιοθετήσει η κοινοπραξία CIVIS δια μέσου του συμβουλίου των Πρυτάνεων της Κοινοπραξίας. Η διακήρυξη αυτή διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα σε επιμέλεια της Ομάδας για την ΑΕ της ΒΚΠ ΕΚΠΑ.

  

Οδηγός υπηρεσιών ΑΕ για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις Horizon Europe

Ο οδηγός υπηρεσιών Ανοικτής Επιστήμης για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις Horizon Europe βασίζεται στις εργασίες της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ και της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο οδηγός αυτός εξετάζει κάθε εδάφιο του πρότυπου συμφωνητικού που υπογράφουν οι ερευνητές/τριες ως επιστημονικά υπεύθυνοι για την χρηματοδότηση των ερευνητικών τους έργων στο πλαίσιο του Horizon Europe και δίνει τις απαντήσεις που χρειάζονται ώστε να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ). Παράλληλα δίνει τις κύριες αξιόπιστες επιλογές από εργαλεία που ενισχύουν το ελληνικό σύστημα Ανοικτής Επιστήμης και καθιστούν την ανοικτότητα του ελληνικού ερευνητικού έργου εφάμιλλη των άλλων χωρών. Ο οδηγός αυτός δεν έχει στόχο να εξαντλήσει τις έννοιες γύρω από την Ανοικτή Επιστήμη, αλλά δίνει γρήγορες και κατανοητές λύσεις και προτάσεις.

Δείτε τον οδηγό