• ΑΡΧΙΚΗ >
  • ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
  • Τι είναι η ανοικτή επιστήμη

Ορισμός και περιεχόμενο της Ανοικτής Επιστήμης (ΑΕ)

 

Σύμφωνα με την Unesco και την Ευρωπαϊκή επιτροπή η Ανοικτή Επιστήμη (Open Science) αποτελεί μια νέα προσέγγιση στην επιστημονική διαδικασία και ένα κίνημα που έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της καθολικής πρόσβασης στην επιστημονική έρευνα και τα ερευνητικά δεδομένα χρησιμοποιώντας ψηφιακή και συνεργατική τεχνολογία.

Πρόκειται για μια ευρεία έννοια που περιλαμβάνει  προσεγγίσεις και πρακτικές που αποσκοπούν στο να καταστήσουν  την επιστημονική γνώση, τις μεθόδους, τα δεδομένα και τις αποδείξεις ελεύθερα διαθέσιμα και προσβάσιμα σε όλους, να ενδυναμώσουν την επιστημονική συνεργασία και το διαμοιρασμό της πληροφορίας μόλις είναι διαθέσιμη, ανοίγοντας τη διαδικασία δημιουργίας και διάχυσης της γνώσης  στην κοινωνία. 

Υπερβαίνοντας την έννοια της “ανοικτότητας” στην πρόσβαση στις επιστημονικές πληροφορίες, οι αρχές της Ανοικτής Επιστήμης διατρέχουν όλα τα στάδια και τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας και αναφέρονται επιπλέον στη διαχείριση των ερευνητικών δεδομένων και την επανάχρησή τους, στα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και στις αντίστοιχες υποστηρικτικές υποδομές. Πρόκειται για μια συστημική αλλαγή που επηρεάζει πολλές πτυχές της δραστηριότητας των ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς διευκολύνει νέα μοντέλα αξιολόγησης, κινήτρων, ανταμοιβών  και χρηματοδότησης της έρευνας απελευθερώνοντας μια νέα δυναμική.

 

Η διαμόρφωση της Ανοικτής Επιστήμης συνδέεται άμεσα με την Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access) και τα Ανοικτά Σύνολα Ερευνητικών Δεδομένων / Αποτελεσμάτων (Open Research Datasets / Output).