Συλλογή Μακροχρόνιου Δανεισμού Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Οι Βιβλιοθήκες προμηθεύονται έντυπα ή ηλεκτρονικά διδακτικά συγγράμματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» και δημιουργούν συλλογή μακροχρόνιου δανεισμού συγγραμμάτων για τους φοιτητές που δεν έχουν δικαίωμα να προμηθευτούν δωρεάν συγγράμματα. Ο δανεισμός υπόκειται στους όρους του άρθρ. 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ12/93262/Β3 13-8-2012.

Συγκεκριμένα, ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων δικαιούνται κατά προτεραιότητα οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν δικαίωμα να προμηθευτούν δωρεάν συγγράμματα. Δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα σε φοιτητές για μαθήματα που παρακολουθούν για δεύτερη φορά, για τα οποία τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραμμα.
  2. Οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να δανείζονται κάθε φορά μέχρι δύο (2) από τα διατιθέμενα στην βιβλιοθήκη συγγράμματα, για χρονικό διάστημα 30 ημερών, με δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού για μία φορά.
  3. Οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να δανείζονται τα αντίτυπα των συλλογών μακροχρόνιου δανεισμού συγγραμμάτων κατά προτεραιότητα από τις Βιβλιοθήκες του Τμήματος φοίτησης και ελλείψει διαθέσιμων αντιτύπων από άλλη Βιβλιοθήκη της οικείας Σχολής.
  4. Για το δανεισμό του υλικού των συλλογών μακροχρόνιου δανεισμού συγγραμμάτων απαιτείται η απόκτηση της ιδιότητας μέλους της οικείας Βιβλιοθήκης (Τμήματος/Σχολής) και η ένταξη στο ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα δανεισμού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ.
  5. Για το δανεισμό του υλικού των συλλογών μακροχρόνιου δανεισμού συγγραμμάτων, οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίζουν στη Βιβλιοθήκη βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματός τους στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
  6. Η επιστροφή του υλικού γίνεται μόνο στη Βιβλιοθήκη από την οποία έγινε ο δανεισμός.
  7. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται η μη οφειλή βιβλίων στις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ. Για το σκοπό αυτό η Γραμματεία του Τμήματος, πριν από κάθε ορκωμοσία, οφείλει είτε να στέλνει στις Βιβλιοθήκες του Τμήματος τους καταλόγους φοιτητών που πρόκειται να ορκιστούν και στη συνέχεια να ζητά τη σχετική βεβαίωση μη οφειλής από τον υπεύθυνο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, είτε οι φοιτητές να προσκομίζουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους βεβαίωση της Βιβλιοθήκης στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν χρωστούν βιβλία στις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ.
  8. Η χρήση των δανειζομένων από τις Βιβλιοθήκες συγγραμμάτων μακροχρόνιου δανεισμού υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93), όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί, ιδίως με το άρθρο 14 του Ν. 3049/2002, το άρθρο 81 του Ν. 3057/2002 και το άρθρο 46 Ν. 3905/2010. Τα τεκμήρια παρέχονται για προσωπική μελέτη. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και αναπαραγωγή τους, καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
  9. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι για την απώλεια ή την καταστροφή, ολική ή μερική, που τυχόν προκαλέσουν στα δανειζόμενα τεκμήρια και υποχρεούνται να καλύψουν την ενδεχόμενη βλάβη ή ζημία, αντικαθιστώντας το υλικό.

Ο παραπάνω κανονισμός δανεισμού επικυρώνεται από τα Εφορευτικά Συμβούλια των Βιβλιοθηκών Σχολών του Ιδρύματος.