Ψηφιακή Συλλογή «Γκρίζας Βιβλιογραφίας»

Η Ψηφιακή Συλλογή «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» περιλαμβάνει Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες, καθώς και Διδακτορικές Διατριβές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΚΠΑ. Η συλλογή περιλαμβάνεται στην Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ με το όνομα «Πέργαμος».

  • Επισημαίνεται ότι η κατάθεση των εργασιών Γκρίζας Βιβλιογραφίας στην Πέργαμο γίνεται με αυτο-απόθεση του υλικού από τους φοιτητές και ελέγχεται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης εντός 3 εργάσιμων ημερών με αντίστοιχη ενημέρωση των εμπλεκομένων μερών.
  • Η ΒΚΠ του ΕΚΠΑ και η Πέργαμος υποστηρίζουν την Ανοικτή Πρόσβαση στο παρεχόμενο ψηφιακό υλικό. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η πρόσβαση στην ψηφιακή μορφή των εργασιών υπόκειται στις ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και επιτρέπεται ή απαγορεύεται πλήρως ή υπό περιορισμούς (χρονικούς ή χωρικούς), ανάλογα με την επιθυμία του συγγραφέα και τις ισχύουσες αποφάσεις της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου.
  • Το υλικό της Συλλογής προσφέρεται αποκλειστικά για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση, ενώ απαγορεύεται ρητά η χρήση του για οποιονδήποτε σκοπό έχει εμπορικό χαρακτήρα ή δυνητικά μπορεί αν αποφέρει  οικονομικά οφέλη.


Συνδεθείτε στην ψηφιακή συλλογή «Γκρίζας Βιβλιογραφίας»

Οδηγίες αυτο-απόθεσης υλικού

Η διαδικασία αυτο-απόθεσης των εργασιών είναι αρκετά απλή και σε κάθε βήμα παρέχονται από το σύστημα σχετικές οδηγίες και επεξηγήσεις.

Ωστόσο, για την διευκόλυνση των δημιουργών, η Πέργαμος παρέχει ειδική ενότητα για "Βοήθεια", όπου ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο, ο ενδιαφερόμενος χρήστης μπορεί να βρει:

  • Βοήθεια για για τα βήματα αυτο-απόθεσης πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών (παρέχεται ενδεικτικά και σε μορφή PDF)
  • Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση εργασιών «Γκρίζας Βιβλιογραφίας»  (παρέχονται ενδεικτικά και σε μορφή PDF)

Σχετικά έγγραφα

Για την διευκόλυνση των φοιτητών, παρέχονται τα ακόλουθα έγγραφα (σε μορφή PDF):