Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Δανεισμός

Ο Ενιαίος Δανεισμός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ, καθώς παρέχει την δυνατότητα δανεισμού στα μέλη του και από τις 9 Βιβλιοθήκες Σχολών που υπάγονται διοικητικά σε αυτή.

Στη ΒΚΠ μπορούν να εγγραφούν ως μέλη:

  1. Τα Μέλη του Διδακτικού, Ερευνητικού, Διοικητικού και λοιπού προσωπικού του ΕΚΠΑ.
  2. Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες των Σχολών του ΕΚΠΑ.
  3. Οι φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής (Erasmus κλπ.) των Σχολών του ΕΚΠΑ.
  4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Διϊδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), καθώς και υποψήφιοι διδακτόρες, στα οποία μετέχει το ΕΚΠΑ (με έδρα σε άλλο Πανεπιστήμιο).

Πλέον, κάθε εγγεγραμμένο μέλος μπορεί να δανειστεί, με την κάρτα του, υλικό από όλες τις Βιβλιοθήκες της ΒΚΠ του ΕΚΠΑ. Η εγγραφή των μελών θα γίνεται αποκλειστικά στη Βιβλιοθήκη της Σχολής φοίτησης τους.

Για την εγγραφή στη Βιβλιοθήκη, απαιτείται:

  • κατάθεση αίτησης εγγραφής μέλους (κατά προτίμηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης Σχολής ή δια ζώσης) και
  • προσκόμιση της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η οποία πιστοποιείται στη συνέχεια και ως κάρτα Βιβλιοθήκης για τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, τα μέλη του Διδακτικού, Ερευνητικού, Διοικητικού και λοιπού προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προκειμένου να μπορούν να εγγραφούν στις Βιβλιοθήκες της ΒΚΠ μεταπτυχιακοί φοιτητές  Διϊδρυματικών προγραμμάτων που συμμετέχει το ΕΚΠΑ, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες, θα πρέπει να ακολουθούνται τα βήματα που περιγράφονται στον Κανονισμό Δανεισμού.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στον Κανονισμό Δανεισμού

Εγγραφή μέλους

Δανείζομαι από τις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ