ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Τι είναι τα συστήματα discovery

Κατηγορίες Ψάχνω και βρίσκω Κάνω έρευνα

Υπό τον γενικό όρο "discovery" αναφερόμαστε σε συστήματα/μηχανές αναζήτησης που επιτρέπουν την, με ενιαίο τρόπο, αναζήτηση σε πολλαπλές ηλεκτρονικές πηγές μέσω διαδικτύου, καθώς και την, με ενιαίο τρόπο, παρουσίαση των σχετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης. Η αναζήτηση και η παρουσίαση εκτελούνται μέσω αλγορίθμων που λαμβάνουν υπόψη πλήθος συσχετίσεων, διασυνδέσεων, κατατάξεων και μετα-πληροφοριών σχετικών με τους όρους αναζήτησης.  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι:

  • αποτελούν την επόμενη γενιά μηχανών αναζήτησης μετά τις μηχανές ομόσπονδης αναζήτησης (federated search engines)
  • πρωτίστως, εκτελούν αναζήτηση σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές τις οποίες ορίζει ο διαχειριστής τους, ανοικτής πρόσβασης ή συνδρομητικές (πχ. κατάλογος OPAC, βιβλιογραφικές βάσεις, αποθετήρια, περιοδικά, κλπ.)
  • επιτρέπουν την αυτόματη διασύνδεση με το ψηφιακό υλικό στα αποτελέσματα μιας αναζήτησης μέσω λογισμικού link resolving, εφόσον το ψηφιακό υλικό είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και προσπελάσιμο βάσει των συμφωνιών/συνδρομών που ισχύουν
  • δεν εκτελούν ταυτόχρονη σε πραγματικό χρόνο αναζήτηση στις καθορισμένες πηγές (όπως οι ομόσπονδες μηχανές) αλλά ψάχνουν σε δικό τους ευρετήριο που χτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το υλικό που περιέχεται στις καθορισμένες πηγές (για το λόγο αυτό μπορεί τα αποτελέσματα αναζήτησης να απέχουν από μια απευθείας αναζήτηση σε κάποια από τις πηγές)
  • εκτός των καθορισμένων πηγών η αναζήτηση μπορεί να επεκταθεί και εκτός αυτών σε άλλους εκδότες ή πηγές στο διαδίκτυο
  • είναι αρκετά πιο γρήγορα στην απόκριση των αναζητήσεων
  • επιτρέπουν πολυεπίπεδη οργάνωση, ομαδοποίηση και περιορισμό/φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων με πολλαπλά κριτήρια

Γνωστά συστήματα discovery είναι και τα ακόλουθα: