ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος των πνευματικών δικαιωμάτων

Κατηγορίες Χρησιμοποιώ τις πηγές Λογοκλοπή και πνευματικά δικαιώματα

Χρονική διάρκεια ισχύος των πνευματικών δικαιωμάτων

Η διάρκεια ισχύος των πνευματικών δικαιωμάτων είναι ολόκληρη η ζωή του δημιουργού και 70 χρόνια μετά το θάνατό του.

  • Στα έργα συνεργασίας, η προστασία της πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί 70 χρόνια από το θάνατο του τελευταίου επιζήσαντα δημιουργού. 
  • Στα ανώνυμα ή ψευδώνυμα έργα, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας διαρκεί 70 χρόνια, τα οποία υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου κατά το οποίου το έργο κατέστη νομίμως προσιτό στο κοινό.

Μετά την πάροδο αυτού του χρόνου το έργο εμπίπτει στο δημόσιο τομέα και η εκμετάλλευσή του είναι ελεύθερη με την επιφύλαξη της άσκησης από το Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Πολιτισμού, του ηθικού δικαιώματος και ειδικότερα των εξουσιών αναγνώρισης της πατρότητας και περιφρούρησης της ακεραιότητας του έργου. 

Τα προγράμματα Η.Υ και το προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασμού τους, προστατεύονται ως έργα λόγου γιατί αποτελούν βασικό στοιχείο της διακίνησης του περιεχομένου. Ως δημιουργός ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που δημιούργησε το πρόγραμμα ή η ομάδα (έργα συνεργασίας η συλλογικά έργα). Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο το νομικό πρόσωπο μόνο δευτερογενώς  μπορεί να αποκτήσει το δικαίωμα ΠΔ. Εάν το έργο γίνεται στο πλαίσιο σύμβασης το δικαίωμα μεταβιβάζεται στο εργοδότη. Για να είναι νόμιμη η χρήση προγράμματος Η/Υ πρέπει ο δικαιούχος να παραχωρήσει σχετική άδεια.

 

Οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται με το δικαίωμα το δημιουργού και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και κυρίως η πρωτοτυπία. 

Οι βιβλιογραφικές βάσεις προστατεύονται με το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων.  Όταν οι  βιβλιοθήκες διαθέτουν στο κοινό βάσεις που το περιεχόμενο τους ανήκει σε τρίτους  οι όροι χρήσης προσδιορίζονται από τη νομοθεσία και τις σχετικές συμβάσεις.  

 

Οι ιστοσελίδες προστατεύονται. Η απλή παραπομπή (link) από μια σελίδα στην αρχική άλλης θεωρείται νόμιμη,  αντιθέτως με το Deep linking το οποίο απαιτεί άδεια.

Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες (μουσικοί, ηθοποιοί κλπ.) καθώς και  οι παραγωγοί φωνογραφημάτων και οπτικοαουστικών έργων έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις  το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν ορισμένες χρήσεις των εισφορών τους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουν ένα δικαίωμα εύλογης αμοιβής.

 

Για τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς αναγνωρίζεται το αποκλειστικό και απόλυτο δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την αναμετάδοση, εγγραφή, αναπαραγωγή και ορισμένους άλλου τρόπους εκμετάλλευσης των εκπομπών τους.

Για τους εκδότες αναγνωρίζεται ένα περιορισμένο συγγενικό δικαίωμα που αφορά την αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας και της σελιδοποίησης των έργων που έχουν εκδώσει (πενήντα χρόνια μετά την τελευταία έκδοση του έργου). 

Για έργα τα οποία μετά τη λήξη της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας για πρώτη φορά νομίμως δημοσιεύονται ή παρουσιάζονται στο κοινό, προβλέπεται ένα συγγενικό δικαίωμα ανάλογο με το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού που διαρκεί είκοσι πέντε έτη από τη στιγμή της πρώτης δημοσίευσης ή παρουσίασης στο κοινό.