ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Δημοσίευση ερευνητικών δεδομένων

Κατηγορίες Εκδοτική Ανοικτής Πρόσβασης Ερευνητικές υποδομές

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ ο όγκος των επιστημονικών δεδομένων που συνοδεύουν τις δημοσιεύσεις και είναι απαραίτητα για τον έλεγχο  και την τεκμηρίωση των επιστημονικών ισχυρισμών. Σχετικά με τη στρατηγική της διαχείρισης ερευνητικών δεδομένων χρήσιμο είναι το πλαίσιο NiST Research Data Framework (RDaF).Η ταυτόχρονη δημοσίευση της τελικής εργασίας και η ανάρτηση των δεδομένων σε αποθετήριο με διασύνδεση των δυο είναι το ζητούμενο (“δυαδικές δημοσιεύσεις”). Εφόσον τα δεδομένα δημοσιεύονται με τυπικό τρόπο, είναι δυνατόν να παραπέμπονται και εν γένει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τη δημοσίευση, με αποτέλεσμα να αυξηθεί έτσι και η κατάθεση δεδομένων.

Σε διάφορες περιπτώσεις, όπου υπεισέρχονται ζητήματα ιδιωτικότητας, ασφάλειας, εμπορικού σκοπού, προκαταλήψεων, η προέρχονται από τρίτα μέρη, η ανοικτότητα των δεδομένων γίνεται πιο περίπλοκη και χρειάζονται επιμέρους συμβάσεις ή διευθετήσεις και ίσως να μην υπάρχει η δυνατότητα να δημοσιευθούν χωριστά από τον ερευνητή. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να μπορεί ένας κριτής και οι ερευνητές να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, τα οποία να συνοδεύονται από εμπλουτισμένα μεταδεδομένα και σύμφωνα με τις αρχές FAIR. Σήμερα αναγνωρίζεται ότι υπάρχει ανάγκη για δημοσίευση όλων των δεδομένων, ανεξαρτήτως εάν έχουν καταλήξει σε δημοσίευση. Για περισσότερες πληροφορίες, στο σχετικό κεφάλαιο του  Opening the record of science.