ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ

Βιβλιογραφικός οδηγός κλασικής φιλολογίας

Κατηγορίες Κλασική Φιλολογία

Πρόκειται για μια συνοπτική βιβλιογραφία κλασικής φιλολογίας για χρήση των φοιτητών. Στην αρχική της μορφή περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο έντυπες πηγές, θα εμπλουτίζεται όμως εφεξής και με ψηφιακές.

Ο βιβλιογραφικός οδηγός κλασικής φιλολογίας   βασίσθηκε στη βιβλιογραφία του  "Μικρού οδηγού του Σπουδαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας", που εξέδωσε το Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας το 2003, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού κ. Ν. Μπεζαντάκου. Προσετέθησαν νέοι τίτλοι και κατηγορίες υλικού, καθώς και ορισμένες ψηφιακές πηγές. Ακολουθήθηκε με ελάχιστες αποκλίσεις το πρότυπο βιβλιογραφικής περιγραφής MLA Handbook for Writers and Research Papers. 7th ed.  New York: The Modern Language Association of America, 2009 και το  Διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τη σύνταξη της βιβλιογραφίας ανέλαβε η βιβλιοθηκονόμος κυρία Α. Φραντζή και την επιστημονική ευθύνη είχε η Επίκουρη Καθηγήτρια κυρία Γ. Κάρλα. Ευχαριστίες οφείλονται στο διευθυντή του Σπουδαστηρίου καθηγητή κ. Α. Παπαθωμά και στα λοιπά μέλη ΔΕΠ του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας για τις υποδείξεις και τις προσθήκες με τις οποίες συνέβαλαν.

Πρόκειται για μια συνοπτική βιβλιογραφία κλασικής φιλολογίας για χρήση των φοιτητών, η οποία περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο έντυπες πηγές, θα εμπλουτίζεται όμως εφεξής και με ψηφιακές.

Μέθοδος και ιστορία της κλασικής φιλολογίας

Βιβλιογραφικές πηγές

Περιοδικές εκδόσεις

Αυτοτελείς εκδόσεις

Γλώσσα

Λεξικά

Ι. Αρχαία ελληνική γλώσσα

Ερμηνευτικά

Ετυμολογικά

Αντίστροφα

ΙΙ. Λατινική γλώσσα

Μεσαιωνική Λατινική

ΙΙΙ. Παπυρολογία

Ιστορία της γλώσσας

Ι. Αρχαία ελληνική

ΙΙ. Λατινική

Ιστορική γραμματική

Ι. Αρχαία ελληνική

II. Λατινική

Προφορά

Αρχαία ελληνική

Λατινική

Διάλεκτοι

Μετρική

Αρχαία ελληνική

Λατινική

Ψηφιακές συλλογές κειμένων

Γενικά αρχαιογνωστικά βοηθήματα

Εγκυκλοπαιδικά λεξικά και εγχειρίδια

Αρχαία λογοτεχνία

Ιστορία της λογοτεχνίας

Ι. Αρχαία ελληνική λογοτεχνία

ΙΙ. Λατινική λογοτεχνία

III Μεσαιωνική λατινική λογοτεχνία

Γενικοί οδηγοί

Ιστορία της μεσαιωνικής λατινικής λογοτεχνίας

Σειρές εκδόσεων αρχαίων ελλήνων και λατίνων συγγραφέων

Σειρές νεοελληνικών μεταφράσεων αρχαίων ελλήνων συγγραφέων

Εκδόσεις συλλογών-αποσπασμάτων

Αρχαίοι έλληνες

Λατίνοι

Εκδόσεις παπύρων

Γραμματικοί

Επιστολογράφοι

Ιστοριογράφοι

Ρήτορες

Ψηφιακές κλασικές σπουδές