Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκδοτικής (e-Publishing)

Η Ηλεκτρονική Έκδοση Περιοδικών, υποστηρίζεται από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκδοτικής (e-Publishing ή πιο απλά ePub) του ΕΚΠΑ. Το σύστημα φιλοξενεί σε ψηφιακή μορφή, επιστημονικά περιοδικά τα οποία παράγει, εκδίδει ή επιμελείται το Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποστηρίζει την ηλεκτρονική έκδοσή τους σε όλο το φάσμα της εκδοτικής διαδικασίας.

Η υλοποίηση του Συστήματος βασίζεται στη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού Open Journal Systems (OJS) και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ» (κωδικός MIS 304160), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχικά, στο Σύστημα εντάχθηκαν οι ακόλουθες τρεις περιοδικές εκδόσεις:  

Τα άρθρα όλων των εκδοθέντων τευχών των παραπάνω περιοδικών εκδόσεων ψηφιοποιήθηκαν και τεκμηριώθηκαν αναδρομικά, στο πλαίσιο της προαναφερθείσης Πράξης.

Διεύθυνση ιστοτόπου: http://epub.lib.uoa.gr/

Τεχνική Υποστήριξη: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ