Χρήσιμες πληροφορίες για την Ανοικτή Πρόσβαση

Επιλέξτε από το μενού αριστερά, για να πληροφορηθείτε γενικά στοιχεία, οφέλη και δυνατότητες που προκύπτουν από σχετικές συμφωνίες με εκδότες, χρήσιμους συνδέσμους και εργαλεία αναζήτησης υλικού, καθώς και διακηρύξεις σχετικές με την Ανοικτή Πρόσβαση.