Συντελεστές

Η υλοποίηση του Portal των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ (του παρόντος ιστοτόπου, των επιμέρους ιστότοπων των Βιβλιοθηκών Σχολών και τα υποσυστήματα σύγχρονης και ασύγχρονης υποστήριξης χρηστών), έχουν συντελεστεί στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ» (κωδικός MIS 304160), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάδοχος:


Σχεδίαση και ανάπτυξη:


Σύνταξη, επιμέλεια, εμπλουτισμός και διαχείριση περιεχομένου Portal: