Πληροφορίες Κειμένου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Επισήμανση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, στους τίτλους των χειρογράφων εμφανίζονται σύμβολα του τύπου 1), 2), α), β) κ.λπ. Πρόκειται για χειρόγραφα που έχουν δεθεί στον ίδιο τόμο μαζί με άλλα, όχι απαραιτήτως συναφή, έργα. Οι παραπάνω προσδιορισμοί δηλώνουν τη θέση ενός συγκεκριμένου έργου σε έναν τόμο συσταχωμένων χειρογράφων. Επειδή συχνά αυτοί οι προσδιορισμοί επηρεάζουν την αλφαβητική κατάταξη των χειρογράφων, σε μελλοντική έκδοση του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ θα αντικατασταθούν με άλλες ενδείξεις που θα δηλώνουν τη θέση του χειρογράφου.


Τίτλος 10) Νικηφόρου Βλεμμύδους, περί των φυσικών αρχών και αιτίων. 11) Σύνοψις εισαγωγικοτέρα εις Γεωγραφίαν και πρότερον εις θεωρίαν σφαιρικήν συντεθείσα παρά του σοφωτάτου και λογιωτάτου διδασκάλου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως. 13) Του σοφωτάτου χαρτοφύλακος της πρώτης Ιουστινιανής και πάσης Βουλγαρίας του υπάτου των φιλοσόφων κυρ´ Ιωάννου διακόνου του Πεδιασίμου εξηγήσεις μερικαί εις τίνα του Κλεομήδους σαφηνείας δεόμενα εις την γραφήν Κλεομήδους κυκλικής θεωρίας μετεώρων πρώτων.

Είδος χειρόγραφο

Συγγραφέας Κορυδαλεύς Θεόφιλος  

Χρονολογία συγγραφής 1601 - 1700

Τόπος συγγραφής Άγνωστη ,  άγνωστη

Αναφορές Νικηφόρος Βλεμμίδης, Επιτομή Φυσικής. Ιωάννης Πεδιάσιμος, Επιστασίαι μερικαί

Διαστάσεις

Αρίθμηση σελίδων

Σχόλια

Θεματική κατηγορία Αστρονομία   Γεωγραφία   Φυσική  

Βιβλιοθήκες & Κατάλογοι
Δεν υπάρχουν εγγραφές

  Σχέσεις με άλλα κείμενα
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα κείμενα.

  Σχέσεις με άλλους λογίους
Δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλα πρόσωπα