Κείμενα - Πληροφορίες

 

 

 

 

 

 

Πληροφοριακό σημείωμα για τις σχολές του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ

Το ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τις ελληνικές σχολές και τα σχολεία που λειτούργησαν είτε στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είτε στις παροικιακές κοινότητες. Μεγάλο μέρος του σχετικού υλικού αντλήθηκε από το έργο του Τρ. Ε. Ευαγγελίδου, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, που εκδόθηκε το 1936, το οποίο αν και η μοναδική δεν θεωρείται και η πλέον αξιόπιστη πηγή. Έτσι, έγινε προσπάθεια να συνδυαστούν οι πληροφορίες αυτές με μαρτυρίες προερχόμενες από άλλες πηγές. Ο κατάλογος που έχει προκύψει περιλαμβάνει, εκτός από τις βασικές πληροφορίες για κάθε σχολή (τόπο και περίοδο λειτουργίας, είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας), ονόματα δασκάλων, μαθητών και χορηγών. Οι χρήστες του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ μπορούν να πραγματοποιήσουν αναζήτηση με ποικίλα κριτήρια, που αφορούν την εκπαιδευτική δραστηριότητα της εποχής, καθώς επίσης και να εμπλουτίσουν τα αποτελέσματα της αναζήτησής του με πληροφορίες, που θα αντλήσουν από συναφείς αναζητήσεις στις βιογραφίες των λογίων.

Στην αποδελτίωση των πηγών εργάστηκαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΜΙΘΕ Στάθης Αραποστάθης, Κώστας Δεληγιάννης, Ηλίας Καρκάνης και Παναγιώτης Σάμιος. Την ηλεκτρονική επεξεργασία των αρχείων που προέκυψαν από την αποδελτίωση καθώς και τη μετατροπή τους σε βάση δεδομένων έκανε ο Αλέξανδρος Αγγελάκης.