Πληροφορίες Λογίου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Κορυδαλεύς Θεόφιλος

Τόπος γέννησης ´Αρτα, άγνωστη

Χρονολογία γέννησης 1563 - 1574

Τόπος θανάτου ´Αρτα, άγνωστη

Χρονολογία θανάτου 1646

Σχόλια

Σχέσεις με κείμενα
 1. (;) Γεωργίου Σουγδουρή, Προδιοίκησις εις την Αριστοτέλους λογικήν. 14. Θεοφ. Κορυδαλλέως, Σύνοψις… εις την γεωγραφίαν και πρότερον εις θεωρίαν σφαιρικήν.  (συγγραφέας)
 2. Θεοδοσίου Κορυδαλλέως, Προδιοίκησις εις την Φιλοσοφίαν.  (συγγραφέας)
 3. Θεοφίλου Κορυδαλέως προλεγόμενα εις τα Περί ψυχής βιβλία τρία του Αριστοτέλους.  (συγγραφέας)
 4. "Και τόδε το της φιλοσοφίας όργανον, βίβλος Λογική λεγομένη του Αριστοτέλους…συνετέθη μεν ευαρμόστως και ευφυώς υπό του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως…"  (συγγραφέας)
 5. "Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως εις φιλοσοφίαν προδιοίκησιν, οποίον το της φιλοσοφίας αξίωμα" κτλ  (συγγραφέας)
 6. 1) Tου σοφωτάτου και λογιωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως σχολαστικαί παρασημειώσεις εις το μείζον α´ των μετά τα φυσικά Αριστοτέλους (βιβλίον τέταρτον). 2) Του σοφωτάτου Μιχαήλ Εφεσίου του Ψελλού σχόλια εις τα μετά τα φυσικά Αριστοτέλους αρχομένων των σχολίων από το πέμπτον.  (συγγραφέας)
 7. 1) Αδήλου Λογική. 2) Του σοφωτάτου και λογιωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως Έκθεσις κατ´ επιτομήν της λογικής πραγματείας.  (συγγραφέας)
 8. 1) Έκθεσις συνοπτική της όλης λογικής πραγματείας εκδοθείσα παρά του λογιωτάτου και σοφωτάτου Κορυδαλλέως  (συγγραφέας)
 9. 1) Έκθεσις συνοπτική της όλης συλλογιστικής πραγματείας εκδοθείσα παρά του λογιωτάτου και σοφωτάτου Κορυδαλέως κυρίου Θεοφίλου μητροπολίτου Αθηνών. 2) Του αυτού, Εις τα Ύστερα αναλυτικά.  (συγγραφέας)
 10. 1) Θεοφίλου Κοδυδαλέως, Σχόλια εις τα φυσικά του Αριστοτέλους  (συγγραφέας)
 11. 1) Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις  (συγγραφέας)
 12. 1) Θεοφίλου Κορυδαλέως, Λογική. 2) Πρόκλου Σφαίρα, Περί άξονος και πόλων.  (συγγραφέας)
 13. 1) Θεοφίλου Κορυδαλέως, Ρητορική τέχνη. 3) Κεφάλαια εκ της Λογικής.  (συγγραφέας)
 14. 1) Θεοφίλου Κορυδαλλέως, Έκθεσις κατ´ επιτομήν της λογικής πραγματεία  (συγγραφέας)
 15. 1) Θεοφίλου Κορυδαλλέως, Σύνοψις γεωγραφίας. 7) Ιατρικά. 38) Λογική. 42) Περί κύκλων σελήνης, ηλίου και περί Πάσχα σημείωση. 44) Ιατροσόφιον, Μελετίου του σοφού ιατρού.  (συγγραφέας)
 16. 1) Θεοφίλου Κορυδαλλέως, Υπόμνημα συνοπτικόν και ζήτημα εις την Περί ουρανού πραγματείαν  (συγγραφέας)
 17. 1) Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Εις τα οκτώ βιβλία της φυσικής ακροάσεως του Αριστοτέλους Υπομνήματα.  (συγγραφέας)
 18. 1) Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Έκθεσις συνοπτική της λογικής πραγματείας κατ´ ερώτησιν και απόκρισιν. 2) Νικηφόρου του Βλεμμύδου, Επιτομή της Λογικής. 3) Εισαγωγή εις την του Αριστοτέλους διαλεκτικήν πραγματείαν.  (συγγραφέας)
 19. 1) Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Σχολαστικαί παραφράσεις εις το μείζον Άλφα των Μετά τα φυσικά Αριστοτέλους. 2) Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Περί της τάξεως η κέχρηται ο φιλόσοφος εν τοις Μετά τα φυσικά.  (συγγραφέας)
 20. 1) Σύνοψις λογικής του Αριστοτέλους ποιηθείσα κατά νεύσιν και απόκρισιν παρά του σοφωτάτου και λογιωτάτου Κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως.  (συγγραφέας)
 21. 1) Σύνταγμα Λογικής. 2) Εις τα Ύστερα του Αριστοτέλους αναλυτικά εκ των [Θεοφίλου του] Κορυδαλέως.  (συγγραφέας)
 22. 1) Του σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλέως υπομνήματα συνοπτικά και ζητήματα εις την Περί ουρανού πραγματείαν. 2) Θεοφίλου Κορυδαλέως Έκθεσις κατ´ επιτομήν της λογικής πραγματείας. 3) Είς άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή συντεθείσα παρά Γεωργίου ιερέως Σουγδουρή του εξ Ιωαννίνων.  (συγγραφέας)
 23. 1) Του σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλλέως υπόμνημα συνοπτικόν και ζήτημα εις την περι ουρανού πραγματείαν  (συγγραφέας)
 24. 1) Του σοφωτάτου και λογιωτάτου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως του Αθηναίου εις τα περί ψυχής του Αριστοτέλους βιβλία υπομνήματα. 2) Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως υπομνήματα συνοπτικά και ζητήματα εις την περί ουρανού πραγματείαν.  (συγγραφέας)
 25. 1) Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως Υπόμνημα συνοπτικόν και ζήτημα εις την Περί ουρανού πραγματείαν [Αριστοτέλους]. 2) Θεοφίλου Κορυδαλέως, Περί Ψυχής. 3) [Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου], Του σοφωτάτου εξ απορρήτων ερμηνεία εις την Περί γενέσεως και φθοράς του Αριστοτέλους πραγματείαν.  (συγγραφέας)
 26. 1) Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις  (συγγραφέας)
 27. 1) Υπόμνημα συνοπτικόν και ζήτημα εις την Περί ουρανού πραγματείαν (Αριστοτέλους) Θεοφίλου του Κορυδαλέως. 2) Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Υπομνήματα και ζητήματα εις το Αριστοτέλους Περί γενέσεως και φθοράς βιβλίον πρώτον και δεύτερον.  (συγγραφέας)
 28. 1) Υπόμνημα συνοπτικόν του σοφωτάτου [Θεοφίλου] Κορυδαλέως και Ζητήματα εις την Περί Ουρανού πραγματείαν [Αριστοτέλους]. 2) Πρόκλου σφαίρα.  (συγγραφέας)
 29. 1. Γεωργίου διακόνου πρωτεκδίκου και δικαιοφύλακος του Παχυμέρους επιτομή της Αριστοτέλους λογικής. 2. Του σοφωτάτου και λογιωτάτου Κορυδαλέως τον εξ Αθηνών έκθεσις εις το ζ των περί φυσικής ακροάσεως.  (συγγραφέας)
 30. 1. Θεοφίλου Κορυδαλλέως, Σύνοψις του περί κατηγοριών βιβλίου. 2. Του αυτού, Συνοπτικόν σύνταγμα φιλοσοφίας. 3. Διάφορα κείμενα Κορυδαλλέως.  (συγγραφέας)
 31. 1. Περί της τάξεως η κέχρηται ο φιλόσοφος εν τοις μετά τα φυσικά. 2. Θεοφίλου του Κορυδαλέως σχολαστικαί παραφράσεις εις το μείζον άλφα των μετά τα φυσικά Αριστοτέλους.  (συγγραφέας)
 32. 1. Προλεγόμενα εις το ε´ των μετά τα φυσικά του σοφωτάτου Κορυδαλλέως. 2. Μιχαήλ Εφεσίου σχόλια εις τα φυσικά του Αριστοτέλους.  (συγγραφέας)
 33. 1. Του σοφωτάτου και λογιωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως, έκθεσις κατ´ επιτομήν της λογικής πραγματείας, Διδάσκαλος και μαθητής.  (συγγραφέας)
 34. 1. Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως υπομνήματα συνοπτικά και ζητήματα εις την περί ουρανού πραγματείαν. 2. Πραγματεία περί λογικής.  (συγγραφέας)
 35. 1. Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως υπομνήματα συνοπτικά και ζητήματα εις την περί ουρανού πραγματείαν. 2. Του σοφωτάτου εξ απορρήτων ερμηνεία εις την περί γενέσεως και φθοράς του Αριστοτέλους πραγματείαν.  (συγγραφέας)
 36. 1. Υπόμνημα συνοπτικόν και ζητήματα εις την περί ουρανού πραγματείαν, Θεοφίλου Κορυδαλέως. 2. Αλεξάνδρου ερμηνέως του Βυζαντίου πραγματεία εις τα του Αριστοτέλους περί γενέσεως και φθοράς.  (συγγραφέας)
 37. 1. Φυσική του Κορυδαλέως. 2. Ανωνύμου, πραγματεία περί μεταφυσικής.  (συγγραφέας)
 38. 10) Νικηφόρου Βλεμμύδους, περί των φυσικών αρχών και αιτίων. 11) Σύνοψις εισαγωγικοτέρα εις Γεωγραφίαν και πρότερον εις θεωρίαν σφαιρικήν συντεθείσα παρά του σοφωτάτου και λογιωτάτου διδασκάλου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως. 13) Του σοφωτάτου χαρτοφύλακος της πρώτης Ιουστινιανής και πάσης Βουλγαρίας του υπάτου των φιλοσόφων κυρ´ Ιωάννου διακόνου του Πεδιασίμου εξηγήσεις μερικαί εις τίνα του Κλεομήδους σαφηνείας δεόμενα εις την γραφήν Κλεομήδους κυκλικής θεωρίας μετεώρων πρώτων.  (συγγραφέας)
 39. 14) Εις γεωγραφίαν και πρότερον εις θεωρίαν σφαιρικήν εισαγωγικωτέρα σύνοψις σοφωτάτου Κορυδαλέως  (συγγραφέας)
 40. 2. Σύνταγμα ψηφοφορικόν και σύνοδος πανσέληνος. 3. Θεοδοσίου του Κορυδαλλέως " Όσα ένεκα του κινείται". 4. Του αυτού, εις την Αριστοτέλην λογικήν αποσημειώσεις. 5. Του αυτού, διαγράμματα των εξ υπολοίπων γενών του όντος. 6. Του αυτού, συνοπτικαί αποσημειώσεις εις το περί ερμηνεία του Αριστοτέλους. 7. Του αυτού, σύντομοι σχολαστικαί ερμηνείαι εις τα του Αριστοτέλους πρότερα αναλυτικά. 8. Του αυτού, εις τα ύστερα αναλυτικά. 9. Ιατρικαί τινες συνταγαί.  (συγγραφέας)
 41. Theophilus Corydaleus, Commentarius in Physicam Aristotelis  (συγγραφέας)
 42. α) Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Λογική τεχνολογική  (συγγραφέας)
 43. α) Κορυδαλέως, Έκθεσις κατ´ επιτομήν της λογικής πραγματείας. β) Γεωργίου ιερέως Σουγδουρή του εξ Ιωαννίνων, εισαγωγή εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον.  (συγγραφέας)
 44. α) Νικηφόρου Βλεμμύδου, Επιτομή Λογικής. β) Θεοφ. Κορυδαλλέως, Έκθεσις επιστολικών τύπων.  (συγγραφέας)
 45. α) Νικολάου Κούρσουλα του Ζακυνθίου, Υπομνήματα και Ζητήματα εις το Αριστοτέλους Περί γενέσεως και φθοράς Α´ και Β´ βιβλίον. β) Του σοφωτάτου και λογιωτάτου Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Έκθεσιν κατ´ επιτομήν της λογικής πραγματείας.  (συγγραφέας)
 46. α. Σχόλια εις τον Αριστοτέλη. β. Σύνοψις εισαγωγικωτέρα εις γεωγραφίαν… συγγραφείσα… υπο Θεοφίλου Κορυδαλέως…  (συγγραφέας)
 47. Α´ Θεοφίλου Κορυδαλέως Λογική  (συγγραφέας)
 48. Αλεξάνδρου Ερμηνέως του Βυζαντίου (του Μαυροκορδάτου του εξ απορρήτων) [γρ. Θεοφίλου Κορυδαλέως], Πραγματεία εις τα του Αριστοτέλους Περί Γενέσεως και Φθοράς  (συγγραφέας)
 49. Ανωνύμου [Θεοφίλου Κορυδαλέως], Υπόμνημα συνοπτικόν και ζήτημα εις την Περί ουρανού πραγματείαν  (συγγραφέας)
 50. β) Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Έκθεσις εισαγωγική της όλης Λογικής πραγματείας.  (συγγραφέας)
 51. β) Του αυτού σοφωτάτου Κορυδαλλέως εις την Αριστοτέλην λογική σχολαστικαί αποσημειώσεις. γ): 1. Του αυτού, εις το περί ερμηνείας του Αριστοτέλους. 2. Του αυτού, εις τα Αριστοτέλους πρότερα αναλυτικά. 3. Του αυτού, εις τα Αριστοτέλους ύστερα αναλυτικά. 4. Του αυτού, περί φιλοσοφικών ελέγχων.  (συγγραφέας)
 52. Βιβλίον πρώτον φυσικής ακροάσεως του σοφωτάτου και λογιωτάτου κυρίου Θεοφίλου Κορυδαλλέως του Αθηναίου.  (συγγραφέας)
 53. Γενέσεως και Φθοράς περί κατ´ Αριστοτέλη  (συγγραφέας)
 54. Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους  (συγγραφέας)
 55. Εις τα Αφθονίου Προγυμνάσματα, σχόλια του κυρού Θεοφίλου του Κορυδαλλέως  (συγγραφέας)
 56. Εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις του σοφωτάτου [Θεοφίλου] Κορυδαλλέως. Οποίον το της φιλοσοφίας αξίωμα  (συγγραφέας)
 57. Εις Φιλοσοφίαν προδιοίκησις, Θεοφίλου Κορυδαλέως  (συγγραφέας)
 58. Εις Φιλοσοφίαν προδιοίκησις, προοίμιον οποίον το της φιλοσοφίας αξίωμα Θεοφίλου του Κορυδαλέως. Περί των οκτώ βιβλίων της φυσικής ακροάσεως.  (συγγραφέας)
 59. Εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις.  (συγγραφέας)
 60. Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Θεοφίλου Κορυδαλλέως  (συγγραφέας)
 61. Είσοδος Φυσικής Aκροάσεως κατ´ Aριστοτέλην  (συγγραφέας)
 62. Είσοδος φυσικής ακροάσεως κατ´ Αριστοτέλην, συνερανισθείσα υπό του σοφωτάτου του Κορυδαλέως  (συγγραφέας)
 63. Έκθεσις συνοπτική της όλης λογικής πραγματείας, εκδοθείσα παρά του λογιωτάτου και σοφωτάτου Κορυδαλλέως  (συγγραφέας)
 64. Έκθεσις συνοπτική της όλης συλλογιστικής πραγματείας εκδοθείσα παρά του λογιωτάτου και σοφωτάτου [Θεοφίλου] Κορυδαλέως  (συγγραφέας)
 65. Έκθεσις συνοπτική της όλης συλλογιστικής πραγματείας εκδοθείσα παρά του λογιωτάτου και σοφωτάτου Κορυδαλλέως κυρίου Θεοφίλου μητροπολίτου Αθηνών.  (συγγραφέας)
 66. Έκθεσις συνοπτική της όλης συλλογιστικής πραγματείας. Εκδοθείσα παρά του λογιωτάτου και σοφωτάτου Κορυδαλέως Θεοφίλου, Μητροπολίτου Αθηνών.  (συγγραφέας)
 67. Εξήγησις εις τα μετά τα φυσικά του σοφωτάτου Κορυδαλέως  (συγγραφέας)
 68. Ερμηνεία και σχόλια του Θεοφίλου Κορυδαλέως εις τα Μετά τα Φυσικά του Αριστοτέλους  (συγγραφέας)
 69. Θεοδοσίου [Θεοφίλου] του Κορυδαλλέως Σύνοψις της Λογικής του Αριστοτέλους  (συγγραφέας)
 70. Θεοδοσίου Κορυδαλλέως, Λογική πραγματεία.  (συγγραφέας)
 71. Θεοδοσίου Κορυδαλλέως, Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Άρτης, Φιλοσοφική Προδιοίκησις και Υπόμνημα εις το Αον των περί φυσικής ακροάσεων.  (συγγραφέας)
 72. Θεόφιλος Κορυδαλέας, Φυσική  (συγγραφέας)
 73. Θεοφίλου Κορυδαλέως Εις το Περί ψυχής Αριστοτέλους  (συγγραφέας)
 74. Θεοφίλου Κορυδαλέως Λογική.  (συγγραφέας)
 75. Θεοφίλου Κορυδαλέως υπόμνημα συνοπτικόν και ζητήματα εις την περί ουρανού πραγματείαν  (συγγραφέας)
 76. Θεοφίλου Κορυδαλέως, άτιτλο  (συγγραφέας)
 77. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εις άπασαν την Λογικήν Πραγματείαν.  (συγγραφέας)
 78. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εις άπασαν την Λογικήν Πραγματείαν.  (συγγραφέας)
 79. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Είς άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους υπομνήματα και ζητήματα.  (συγγραφέας)
 80. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εις τα Μετά τα φυσικά  (συγγραφέας)
 81. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εις τα μετά τα φυσικά Αριστοτέλους  (συγγραφέας)
 82. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εις το Περί ουρανού. Νικολάου Κούρσουλα, Εις το Περί γενέσεως και φθοράς.  (συγγραφέας)
 83. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εις το Περί ουρανού. Νικολάου Κούρσουλα, Εις το περί γενέσεως και φθοράς.  (συγγραφέας)
 84. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εις το Περί ουρανού.  (συγγραφέας)
 85. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εις το Περί ουρανού.  (συγγραφέας)
 86. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εις το Περί ουρανού. Πρόκλου, Σφαίρα.  (συγγραφέας)
 87. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εις το Περί φυσικής ακροάσεως του Αριστοτέλους, β´ μέρος.  (συγγραφέας)
 88. Θεόφιλου Κορυδαλέως, Εις το Περί φυσικής ακροάσεως του Αριστοτέλους.  (συγγραφέας)
 89. Θεόφιλου Κορυδαλέως, Εις το Περί φυσικής ακροάσεως του Αριστοτέλους. α´ μέρος.  (συγγραφέας)
 90. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εις το Περί φυσικής ακροάσεως.  (συγγραφέας)
 91. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εις το Περί φυσικής ακροάσεως.  (συγγραφέας)
 92. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εις το Περί ψυχής  (συγγραφέας)
 93. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εις φιλοσοφίαν Προδιοίκησις  (συγγραφέας)
 94. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως κατ’ Αριστοτέλη  (συγγραφέας)
 95. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Έκθεσις κατ´ επιτομήν της Λογικής πραγματείας.  (συγγραφέας)
 96. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Έκθεσις συνοπτική της όλης συλλογιστικής πραγματείας.  (συγγραφέας)
 97. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Έκθεσις της Λογικής πραγματείας κατ´ ερωταπόκρισιν (διδασκάλου και μαθητού)  (συγγραφέας)
 98. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εξήγησις του Αριστοτελικού περί ψυχής συγγράμματος.  (συγγραφέας)
 99. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Ερμηνεία εις την του Αριστοτέλους πραγματείαν.  (συγγραφέας)
 100. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Λογική  (συγγραφέας)
 101. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Λογική  (συγγραφέας)
 102. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Λογική  (συγγραφέας)
 103. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Λογική  (συγγραφέας)
 104. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Λογική  (συγγραφέας)
 105. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Λογική  (συγγραφέας)
 106. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Λογική  (συγγραφέας)
 107. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Λογική  (συγγραφέας)
 108. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Λογική  (συγγραφέας)
 109. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Λογική  (συγγραφέας)
 110. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Λογική  (συγγραφέας)
 111. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Λογική  (συγγραφέας)
 112. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Λογική  (συγγραφέας)
 113. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Όροι φιλοσοφικοί  (συγγραφέας)
 114. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Περί Ουρανού  (συγγραφέας)
 115. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Περί Ουρανού. Πρόκλου, Σφαίρα. Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, Εις το Περί γενέσεως και φθοράς. Αδήλου, Ρητορική.  (συγγραφέας)
 116. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Περί φυσικής ακροάσεως.  (συγγραφέας)
 117. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Περί ψυχής  (συγγραφέας)
 118. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Προλεγόμενα εν τω περί ψυχής βιβλίω  (συγγραφέας)
 119. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Προοίμιον εις άπασαν την της λογικής πραγματείαν  (συγγραφέας)
 120. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Σύνοψις εισαγωγικωτέρα εις γεωγραφίαν  (συγγραφέας)
 121. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Σχολαστικαί παραφράσεις εις το μείζον άλφα των μετά τα φυσικά του Αριστοτέλους.  (συγγραφέας)
 122. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Σχόλια εις το Περί ψυχής του Αριστοτέλους.  (συγγραφέας)
 123. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Σχόλια στην Λογική του Αριστοτέλους  (συγγραφέας)
 124. Θεοφίλου Κορυδαλέως, σχόλια στην Φιλοσοφία του Αριστοτέλους  (συγγραφέας)
 125. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Υπόμνημα εις το περί Φυσικής Ακροάσεως του Αριστοτέλους.  (συγγραφέας)
 126. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Υπόμνημα στον Αριστοτέλη.  (συγγραφέας)
 127. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Υπόμνημα συνοπτικόν… εις την Περί Ουρανού πραγματείαν. Ν.Κουρσουλά, Υπόμνημα … εις το Αριστοτέλους περί γενέσεως και φθοράς.  (συγγραφέας)
 128. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Υπομνήματα  (συγγραφέας)
 129. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Υπομνήματα εις την Λογικήν του Αριστοτέλους  (συγγραφέας)
 130. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Υπομνήματα εις την Λογικήν του Αριστοτέλους.  (συγγραφέας)
 131. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Υπομνήματα εις το Περί Αρχών του Αριστοτέλους  (συγγραφέας)
 132. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Υπομνήματα εις το Περί Φυσικής Ακροάσεως του Αριστοτέλους.  (συγγραφέας)
 133. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Υπομνήματα συνοπτικά και Ζητήματα εις την Περί ουρανού πραγματείαν. Άτιτλο υπό Νικολάου Κούρσουλα.  (συγγραφέας)
 134. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Υπομνήματα… του Αριστοτέλους.  (συγγραφέας)
 135. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Φυσική  (συγγραφέας)
 136. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Φυσικής ακροάσεως βιβλία οκτώ  (συγγραφέας)
 137. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Φυσικής ακροάσεως του Αριστοτέλους οκτώ βιβλία  (συγγραφέας)
 138. Θεοφίλου Κορυδαλέως… εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις και …. σχολαστικαί παρασημειώσεις εις το μείζον α΄ των μετά τα φυσικά Αριστοτέλους  (συγγραφέας)
 139. Θεοφίλου Κορυδαλλέως "Υπόμνημα συνοπτικόν και ζητήματα εις την περι ουρανού πραγματείαν" Αριστοτέλους  (συγγραφέας)
 140. Θεοφίλου Κορυδαλλέως "υπόμνημα συνοπτικόν και ζητήματα εις το περί ουρανού" βιβλίον Αριστοτέλους  (συγγραφέας)
 141. Θεοφίλου Κορυδαλλέως εις τα οκτώ βιβλία της Αριστοτέλους φυσικής ακροάσεως υπομνήματα.  (συγγραφέας)
 142. Θεοφίλου Κορυδαλλέως, ... έκθεσις κατ´ επιτομήν της Λογικής πραγματείας  (συγγραφέας)
 143. Θεοφίλου Κορυδαλλέως, Έκθεσις συνοπτική της όλης συλλογιστικής πραγματείας.  (συγγραφέας)
 144. Θεοφίλου Κορυδαλλέως, Εξήγησις εις τα μεταφυσικά του Αριστοτέλους.  (συγγραφέας)
 145. Θεοφίλου Κορυδαλλέως, Προλεγόμενα εν τω Περί ψυχής βιβλίω.  (συγγραφέας)
 146. Θεοφίλου Κορυδαλλέως, Σχολαστικαί παραστάσεις εις το μείζον άλφα των μετά τα φυσικά του Αριστοτέλους.  (συγγραφέας)
 147. Θεοφίλου Κορυδαλλέως, το περί φυσικής ακροάσεως υπόμνημα, ακέφαλον  (συγγραφέας)
 148. Θεοφίλου Κορυδαλλέως, Υπόμνημα σύντομον και ζητήματα εις την περί ουρανού πραγματείαν.  (συγγραφέας)
 149. Θεοφίλου Κορυδαλλέως, υπομνήματα εις Αριστοτέλους Φυσικήν ακρόασιν  (συγγραφέας)
 150. Θεοφίλου Κορυδαλλέως, υπομνήματα εις το Περί ψυχής του Αριστοτέλους.  (συγγραφέας)
 151. Θεοφίλου του Κορυδαλέως (;) Φιλοσοφική πραγματεία εις τα βιβλία της φυσικής ακροάσεως του Αριστοτέλους.  (συγγραφέας)
 152. Θεοφίλου του Κορυδαλέως Έκθεσις κατ´ επιτομήν της λογικής πραγματείας  (συγγραφέας)
 153. Θεοφίλου του Κορυδαλέως Λογική πραγματεία.  (συγγραφέας)
 154. Θεοφίλου του Κορυδαλέως Προδιοίκησις εις την Φυσικήν και τα οκτώ βιβλία της Αριστοτέλους Φυσικής Ακροάσεως  (συγγραφέας)
 155. Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους υπομνήματα. Εις το περί ερμηνείας του Αριστοτέλους υπομνήματα. Εις τα πρότερα αναλυτικά  (συγγραφέας)
 156. Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Εις φιλοσοφίαν Προδιοίκησις  (συγγραφέας)
 157. Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις, οποίον το της Φιλοσοφίας αξίωμα.  (συγγραφέας)
 158. Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Η Φιλοσοφία  (συγγραφέας)
 159. Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Σχολαστικαί παρασημειώσεις εις το μείζον α´ των Μετά τα φυσικά  (συγγραφέας)
 160. Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Υπομνήματα εις τα οκτώ βιβλία της φυσικής ακροάσεως Αριστοτέλους. Μετά προδιοικήσεως "Εις φιλοσοφίαν´"  (συγγραφέας)
 161. Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Φυσική Ακρόασις κατ´ Αριστοτέλη, εν Ιωαννίνοις.  (συγγραφέας)
 162. Ιωάννου Μοναχού, Περί φιλοσοφίας, Θεοφίλου Κορυδαλέως  (συγγραφέας)
 163. Κείμενα μαθηματικά και γεωγραφικά (Νικομάχου Γερασηνού, Θεοφίλου Κορυδαλέως, Μάρκου Εφέσσου)  (συγγραφέας)
 164. Κορυδαλέως Θεοφίλου, Λογική  (συγγραφέας)
 165. Κορυδαλέως Θεοφίλου, Προλεγόμενα εις άπασαν την φυσικήν  (συγγραφέας)
 166. Κορυδαλέως, Εις την φιλοσοφίαν προδιοίκησις.  (συγγραφέας)
 167. Κορυδαλέως, Έκθεσις κατ´ επιτομήν της λογικής πραγματείας.  (συγγραφέας)
 168. Λογική του [Θεοφίλου] Κορυδαλέως  (συγγραφέας)
 169. Νικ. Βλεμμύδου, Επιτομή Λογικής. Θ. Κορυδαλέως, Επιστολικοί τύποι "Σημειώσεις τινες περί έτους, μηνών ... υπό Σεβαστού ιερέως και οικονόμου Καστορίας ερανισθείσαι αυτοσχεδίως και προστεθείσαι"  (συγγραφέας)
 170. Περιέχει "του σοφωτάτου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως υπόμνημα συνοπτικόν και ζήτημα εις την περί ουρανού πραγματείαν" Αριστοτέλης περί ψυχής  (συγγραφέας)
 171. Περιέχει "του σοφωτάτου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως υπόμνημα συνοπτικόν και ζήτημα εις την περί ουρανού πραγματείαν" Αριστοτέλης περί ψυχής  (συγγραφέας)
 172. Περιέχει "του σοφωτάτου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως υπόμνημα συνοπτικόν και ζήτημα εις την περί ουρανού πραγματείαν" Αριστοτέλης φυσικά  (συγγραφέας)
 173. Περιέχει "του σοφωτάτου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως υπόμνημα συνοπτικόν και ζήτημα εις την περί ουρανού πραγματείαν"  (συγγραφέας)
 174. Πραγματεία περί λογικής, Θεοφίλου Κορυδαλλέως  (συγγραφέας)
 175. Πραγματεία περί φυσικής  (συγγραφέας)
 176. Προδιοίκησις εις φιλοσοφίαν  (συγγραφέας)
 177. Προλεγόμενα εν τω Περί ψυχής βιβλίω πρώτω του σοφωτάτου κυρού Θεοφίλου του Κορυδαλέως.  (συγγραφέας)
 178. Προλεγόμενα εν τω περί ψυχής βιβλίω. Υπομνήματα του Σοφωτάτου Κορυδαλλέως εις το περί ψυχής του Αριστοτέλους.  (συγγραφέας)
 179. Προοίμιον εις λογικήν. Του σοφωτάτου και λογιωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως έκθεσις κατ´ επιτομήν της λογικής πργαγματείας  (συγγραφέας)
 180. Σοφωτάτου Κορυδαλλέως υπόμνημα συνοπτικόν, και ζητήματα εις την περί ουρανού πραγματείαν.  (συγγραφέας)
 181. Σοφωτάτου Κορυδαλλέως υπόμνημα συνοπτικών, και ζητήματα εις την περί ουρανού πραγματείαν.  (συγγραφέας)
 182. Σύνοψις της Λογικής του Αριστοτέλους ποιηθείσα κατά νεύσιν και απόκρισιν, παρά του σοφωτάτου και λογιωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως  (συγγραφέας)
 183. Σύνοψις της λογικής του Αριστοτέλους, ποιηθείσα κατά νεύσιν και απόκρισιν παρά του σωφοτάτου και λογιωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως  (συγγραφέας)
 184. ΤΜΔ´-ΤΝΗ´, Θεοφίλου Κορυδαλέως: α) ΤΜΔ´ = υπομνήματα εις την Περί ουρανού πραγματείαν του Αριστοτέλους. β) ΤΜΕ´-ΤΜΖ´ = Περί ψυχής. γ) ΤΜΗ´-ΤΝΑ´ = Περί φυσικής ακροάσεως. δ) ΤΝΒ´ = σχολαστικαί παρασημειώσεις εις τα Μετά τα φυσικά. [σ´αυτό βρέθηκε και: Του Μιχαήλ Εφεσιού (Ψελλού) σχόλια εις τα Μετά τα φυσικά]. ε) ΤΝΓ´-ΤΝΕ´ = έκθεσις της Συλλογιστικής Πραγματείας. στ) ΤΝΣΤ´ = επιτομή της Λογικής. ζ) ΤΝΖ´ = Ρητορική. η) ΤΝΗ´ = Έκθεσις περί επιστολικών τύπων.  (συγγραφέας)
 185. Το σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις  (συγγραφέας)
 186. Του σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλέως προλεγόμενα εν τω περί ψυχής βιβλίω  (συγγραφέας)
 187. Του σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλέως προλεγόμενα εν τω Περί ψυχής βιβλίω.  (συγγραφέας)
 188. Του σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλλέως προλεγόμενα εν τω περί ψυχής βιβλίω  (συγγραφέας)
 189. Του σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλλέως προλεγόμενα εν τω περί ψυχής βιβλίω.  (συγγραφέας)
 190. Του σοφωτάτου Θεοφίλου Κορυδαλλέως, Προλεγόμενα εν τω Περί ψυχής βιβλίω  (συγγραφέας)
 191. Του σοφωτάτου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως προλεγόμενα εν τω περί ψυχής βιβλίω.  (συγγραφέας)
 192. Του σοφωτάτου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως προλεγόμενα εν τω Περί ψυχής, επομένης της ψυχολογίας αυτού όλης.  (συγγραφέας)
 193. Του σοφωτάτου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως υπομνήματα συνοπτικά και ζητήματα εις την περί ουρανού πραγματείαν  (συγγραφέας)
 194. Του σοφωτάτου και λογιωτάτου Θεοφίλου του Κορυδαλέως του Αθηναίου εις τα Περί ψυχής του Αριστοτέλους βιβλία υπομνήματα.  (συγγραφέας)
 195. Του σοφωτάτου και λογιωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως σχολαστικαί παρασημειώσεις εις το μείζον πρώτον των μετά τα φυσικά Αριστοτέλους.  (συγγραφέας)
 196. Του σοφωτάτου και λογιωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως του Αθηναίου εις τα περί ψυχής του Αριστοτέλους βιβλία. Υπομνήματα. Προλεγόμενα εν τω περί ψυχής βιβλίω α (ω)  (συγγραφέας)
 197. Του σοφωτάτου και λογιωτάτου κυρίου κυρίου Θεοδοσίου Κορυδαλλέως, πρώην μητροπολίτου Ναυπάκτου και Άρτης, έκθεσις συνοπτική της όλης συλλογιστικής πραγματείας  (συγγραφέας)
 198. Του σοφωτάτου Κορυδαλέως υπόμνημα συνοπτικόν και ζητήματα εις την Περί Ουρανού πραγματείαν.  (συγγραφέας)
 199. Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως εις την φιλοσοφίαν Προδιοίκησις  (συγγραφέας)
 200. Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις  (συγγραφέας)
 201. Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις, οποίον το της φιλοσοφίας αξίωμα  (συγγραφέας)
 202. Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως, εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις, οποίον το της φιλοσοφίας αξίωμα  (συγγραφέας)
 203. Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Υπομνήματα συνοπτικά και ζητήματα εις την Περί ουρανού πραγματείαν [Αριστοτέλους].  (συγγραφέας)
 204. Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις  (συγγραφέας)
 205. Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις  (συγγραφέας)
 206. Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις, οποίον το της φιλοσοφίας αξίωμα.  (συγγραφέας)
 207. Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως υπομνήματα συνοπτικά εις την περί ουρανού πραγματείαν  (συγγραφέας)
 208. Του σοφωτάτου κυρού Θεοφίλου του Κορυδαλέως εις φιλοσοφίαν προδιοίκησις, Οκτώ της φυσικής ακροάσεως βιβλίων  (συγγραφέας)
 209. Υπόμνημα Θεοφίλου του Κορυδαλλέως, το περί των μεταφυσικών του Αριστοτέλους.  (συγγραφέας)
 210. Υπόμνημα συνοπτικόν και ζήτημα εις το περί ουρανού  (συγγραφέας)
 211. Υπόμνημα συνοπτικόν και ζητήματα εις την περί ουρανού πραγματείαν  (συγγραφέας)
 212. Υπόμνημα του Θεοφίλου Κορυδαλλέως εις την Αριστοτέλους φυσικήν ακρόασιν  (συγγραφέας)
 213. Φυσική του Κορυδαλέως  (συγγραφέας)
 214. Φυσική του Κορυδαλέως  (συγγραφέας)
 215. Ψευδό-Αλεξάνδρου Αφροδισιέως (= Μιχαήλ Εφεσίου). Υπομνήματα εις τα Μετά τα Φυσικά του Αριστοτέλους Ε-Ν. Θεοφίλου Κορυδαλέως, Προλεγόμενα εις το Ε´ των Μετά τα Φυσικά. Μιχαήλ Εφεσίου του Ψελλού, σχόλια εις τα Μετά τα Φυσικά του Αριστοτέλους. Περί εκλείψεως ηλίου και σελήνης.  (συγγραφέας)

Περιηγήσεις
(1621 - 1629) - σχολάρχης στη σχολή Μεγάλη του Γένους Σχολή Πατριαρχική Ακαδημία {1}