Πληροφορίες Λογίου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Δωρόθεος Πρώιος

Τόπος γέννησης άγνωστη

Χρονολογία γέννησης άγνωστη

Τόπος θανάτου άγνωστη

Χρονολογία θανάτου άγνωστη

Σχόλια

Σχέσεις με κείμενα
 1. 1) Αριθμητική Δωροθέου Πρωίου. 2) Γεωμετρία μετά σχημάτων.  (συγγραφέας)
 2. 1) Αριθμητική του σοφωτάτου εν ιεροδιδασκάλοις κυρίου Δωροθέου Πρωΐου του Χίου. 2) Κωνικών τομών σύνοψις  (συγγραφέας)
 3. 1) Νικηφόρου Θεοτόκη, Αριθμητική. 2) Δωροθέου Πρωίου, Γεωμετρία.  (συγγραφέας)
 4. 1) Στοιχεία Αλγέβρας εκ Νεωτέρων συνερανισθέντα υπό Δωρόθεου πρεσβυτέρου Πρωΐου του Χίου. 2) Αριθμητική του κυρ Δωρόθεου Πρωΐου του εκ Χίου. 3) Λογική του Αντώνιου Γενουενσίου.  (συγγραφέας)
 5. 1. Αριθμητική Δωροθέου. 2. Γεωμετρίας βιβλίον Α´-ΙΒ´. Πάμπολλα σχήματα εν τη ώα. 3. Αρχιμήδου Θεωρήματα, οις και άλλα τινα προσετέθη.  (συγγραφέας)
 6. α) Θεωρήματα εκ των του Αρχιμήδους, εκ της λατινίδος φωνής μεταφρασθέντα υπό Δωροθέου Πρωΐου Χίου. β) Σύγγραμα αναλυτικόν του αββά Καΐλου Περί των Κωνικών Τομών εκ της λατινίδος μεταφρασθέν. γ) Περί των αορίστων προβλημάτων του πρώτου βαθμού. δ) Μέθοδοι τινές αλγεβραϊκαί. ε) Τρόποι διάφοροι των αριθμητικών πράξεων.  (συγγραφέας)
 7. α) Του σοφωτάτου διδασκάλου της εν Κωνσταντινουπόλει Ακαδημίας του εκ Μυτιλήνης Δωροθέου, Εις άπασαν την Κορυδαλέως φυσικήν πραγματείαν. β) Τεχνολογία της Μικράς Λογικής του λογιωτάτου Σουγδουρή κατ´ ερωταπόκρισιν. γ) Θεωρίαι και παρατηρήσεις γραμματικαί περί μορίων.  (συγγραφέας)
 8. α. Δωροθέου Χίου, αριθμητική και Γεωμετρία  (συγγραφέας)
 9. α. Στοιχεία Αλγέβρας εκ νεωτέρων συνερανισθέντα υπό του κυρού Δωροθέου πρεσβυτέρου Πρωΐου του Χίου  (συγγραφέας)
 10. Δωροθέου Πρωΐου του Χίου Γεωμετρία και Άλγεβρα  (συγγραφέας)
 11. Στοιχεία Άλγεβρας νεωτέρων συνερανισθέντα υπό Δωροθέου Πρωΐου Χίου  (συγγραφέας)
 12. Στοιχεία Αλγέβρας Νεωτέρων συνερανισθέντα υπό Δωροθέου Πρωΐου Χίου  (συγγραφέας)
 13. Στοιχεία Αριθμητικής και Αλγέβρας υπό Δωροθέου Πρωΐου  (συγγραφέας)

Περιηγήσεις
(άγνωστη - 1798) - διδάσκαλος στη σχολή Κεντρική Σχολή Χίου {1}
(1797 - 1799) - διδάσκαλος στη σχολή Σχολή (Ακαδημία) Βουκουρεστίου
(1813 - άγνωστη) - διδάσκαλος στη σχολή Σχολή Ανδριανουπόλεως