Πληροφορίες Λογίου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Βούλγαρις Ευγένιος

Τόπος γέννησης Κέρκυρα, Επτάνησα

Χρονολογία γέννησης 1716

Τόπος θανάτου Πετρούπολη, Ρωσία

Χρονολογία θανάτου 1806

Σχόλια

Σχέσεις με κείμενα
 1. Αντωνίου Γενουενσίου,εκλεκτικού φιλοσόφου, Μεταφυσική, μεταφρασθείσα εις την ελληνικήν διάλεκτον από της Λατινίδος παρά Ευγενίου. [Του αυτού ακριβώς περιεχόμενον ως και το προηγούμενον 33 χ/φον, αλλ´ υπ´ άλλου γραφέως αντιγραφέντος.]  (συγγραφέας)
 2. Ιωάννου Φριδερίκου Βουκερέρ, Φυσιολογία.  (συγγραφέας)
 3. 1) Γεωργίου Σουγδουρή, Εισαγωγή εις την λογικήν του Αριστοτέλους. 3) Ευγενίου Βουλγάρεως, Περί των παλλιρροιών.  (συγγραφέας)
 4. 1) Περιλήψεις εις τα της Λογικής [Θεοφίλου] του Κορυδαλέως Προλεγόμενα. 3) Σύνοψις εις την του Σουγδουρή Λογικήν. 4) Σύνοψις εις το Περί Ουρανού α´ βιβλίον του Αριστοτέλους εκ των του [Θεοφίλου] Κορυδαλέως Υπομνημάτων. 6) Σημειώσεις κυρού Αθανασίου [Παρίου;] εις την Λογικήν σοφωτάτου Ευγενίου του Βουλγάρεως.  (συγγραφέας)
 5. 1. Ευγενίου Βουλγάρεως, Αριθμητική  (συγγραφέας)
 6. 1. Μεταφυσική Γενουενσίου εκλεκτικού φιλοσόφου μεταφρασθείσα εις την ελληνικήν διάλεκτον, από της λατινίδος παρά του σοφολογιωτάτου και επιστημονικωτάτου διδασκάλου κυρίου Ευγενίου του Βουλγάρεως. 2. Της λογικής του σοφωτάτου κυρ Ευγενίου βιβλίον β´, όπερ εστί το διαλεκτικόν  (συγγραφέας)
 7. 1. Φιλοσοφία μεταφρασθείσα υπό Ευγενίου Βουλγάρεως. 2. Συνταγμάτιον της μεταφυσικής υπό Δαμωδού.  (συγγραφέας)
 8. 3) Ευγενίου του Βουλγάρεως, Περί Παλιρροιών.  (συγγραφέας)
 9. Eugenii Bulgarici hierodiaconi elementa metaphysicae.  (συγγραφέας)
 10. [Γενουηνσίου], Στοιχεία Μεταφυσικής [μτφρ. Ευγενίου Βουλγάρεως]  (συγγραφέας)
 11. α) Αφήγησις ιστορική Περί αρχής και προόδου των μαθηματικών επιστημών. β) Ανωνύμου Γεωμετρία.  (συγγραφέας)
 12. α) Μεταφυσική Γεννουενσείου εκλεκτικού από της Λατινίδος παρά Ευγένιου (του Βουλγάρεως). β) Φυσική Ιωάννου Φρειδερίκου Βουκεκέρ. Εισηγήσεων της φυσιολογίας το κατά γένος μέρος.  (συγγραφέας)
 13. α) Τω θεοφιλεστάτω, σεβασμιωτάτω και ελλογιμωτάτω επισκόπω Καμπανίας κυρίω μοι κύριω Θεοφίλω τίνα τα πάλαι και νυν περί των παλλιρροιών φιλοσοφηθέντα ζητήσαντι, ο ευπειθής και υπήκοος υιός εν Χριστώ και δούλος Έ…ιερ. Β. β) Η προς τον οικουμενικόν πατριάρχην Κύριλλον απολογία του αυτού Ευγενίου περί της αναχωρήσεως αυτού από της κατ´ αυτού στασιασάσης Αθωνιάδος σχολής.  (γραφέας)
 14. α) Τω θεοφιλεστάτω, σεβασμιωτάτω και ελλογιμωτάτω επισκόπω Καμπανίας κυρίω μοι κύριω Θεοφίλω τίνα τα πάλαι και νυν περί των παλλιρροιών φιλοσοφηθέντα ζητήσαντι, ο ευπειθής και υπήκοος υιός εν Χριστώ και δούλος Έ…ιερ. Β. β) Η προς τον οικουμενικόν πατριάρχην Κύριλλον απολογία του αυτού Ευγενίου περί της αναχωρήσεως αυτού από της κατ´ αυτού στασιασάσης Αθωνιάδος σχολής.  (συγγραφέας)
 15. Αντωνίου Γεννουενσείου, Μεταφυσική μτφρ. εις την ελληνικήν διάλεκτον από της λατινίδος παρά Ευγενίου (Βουλγάρεως)  (συγγραφέας)
 16. Αντωνίου Γεννουενσίου Μεταφυσική μεταφρασθείσα παρά Ευγενίου.  (συγγραφέας)
 17. Αντωνίου Γεννουηνσίου, εκλεκτικού φιλοσόφου, Μεταφυσική μτφρ. εις την ελληνικήν διάλεκτον από της λατινίδος παρά Ευγενίου [Βουλγάρεως]. Στοιχεία της Μεταφυσικής.  (συγγραφέας)
 18. Αντωνίου Γενουενσίου,εκλεκτικού φιλοσόφου, Μεταφυσική, μεταφρασθείσα εις την ελληνικήν διάλεκτον από της Λατινίδος παρά Ευγενίου…  (συγγραφέας)
 19. Αντωνίου Γενουηνσίου, Μεταφυσική, κατά μτφρ. Ευγενίου Βουλγάρεως.  (συγγραφέας)
 20. β. Μελέτη Ευγενίου Βουλγάρεως, Περί σύμπαντος.  (συγγραφέας)
 21. Γενουηνσίου Μεταφυσική, μτφρ Ευγενίου Βουλγάρεως.  (συγγραφέας)
 22. Γενουηνσίου Μεταφυσική, μτφρ. Ευγενίου Βουλγάρεως.  (συγγραφέας)
 23. Γενουηνσίου Μεταφυσική, μτφρ. Ευγενίου Βουλγάρεως.  (συγγραφέας)
 24. Εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν, Βιβλίον Α´ περιέχον την Μεταφυσικήν, εκ της λατινίδος φωνής μεταφρασθείσα παρά του πανιερωτάτου Ευγενίου του Βουλγάρεως αρχιεπισκόπου πρώην Αικατερινοσλαβίας.  (γραφέας)
 25. Εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν, Βιβλίον Α´ περιέχον την Μεταφυσικήν, εκ της λατινίδος φωνής μεταφρασθείσα παρά του πανιερωτάτου Ευγενίου του Βουλγάρεως αρχιεπισκόπου πρώην Αικατερινοσλαβίας.  (συγγραφέας)
 26. Επιτομή της Λογικής του Ευγενίου φιλοπονηθείσα υπό του ευγενεστάτου άρχοντος πρώην μεγάλου Μπάνου κυρίου Γρηγορίου Βασαράμπα Βιραγκαβάνου και Λάμπρου Φωτιάδου του εξ Ιωαννίνων, Αποσημειώματα άττα εν τη του Ευγενίου Λογική  (συγγραφέας)
 27. Ευγενίου Βουλγάρεως επιστολή "τω οσιοτάτω και λογιωτάτω εν ιεροδιακόνοις Παγκρατίω"  (συγγραφέας)
 28. Ευγενίου Βουλγάρεως, Επιτομή Λογικής  (συγγραφέας)
 29. Ευγενίου Βουλγάρεως, έργα. Αρίστου και Ευδόξου, Διατριβαί φυσικαί.  (συγγραφέας)
 30. Ευγενίου Βουλγάρεως, Λογική  (συγγραφέας)
 31. Ευγενίου Βουλγάρεως, Λογική  (συγγραφέας)
 32. Ευγενίου Βουλγάρεως, Λογική  (συγγραφέας)
 33. Ευγενίου Βουλγάρεως, Λογική  (συγγραφέας)
 34. Ευγενίου Βουλγάρεως, Λογική  (συγγραφέας)
 35. Ευγενίου Βουλγάρεως, Λογική  (συγγραφέας)
 36. Ευγενίου Βουλγάρεως, Λογική (πρώτο σχέδιο)  (συγγραφέας)
 37. Ευγενίου Βουλγάρεως, Περί παλιρροιών  (συγγραφέας)
 38. Ευγενίου Βουλγάρεως, Περί συστήματος του παντός  (συγγραφέας)
 39. Ευγενίου Βουλγάρεως, Στοιχεία μεταφυσικής, βιβλ. Ι - ΙΙΙ.  (συγγραφέας)
 40. Ευγενίου Βουλγάρεως, συγγράμμα συστηματικής θεολογίας  (συγγραφέας)
 41. Ευγενίου Βουλγάρεως, Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις. Στοιχεία αριθμητικής.  (συγγραφέας)
 42. Ευγενίου ιεροδιακόνου Λογική, επιστημονική μεθόδω συγγεγραμμένη  (συγγραφέας)
 43. Ευγενίου του Βουλγάρεως, Λογική  (συγγραφέας)
 44. Ευγενίου του Βουλγάρεως, Περί των φύσει όντων φιλοσοφούμενα. [= Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις]  (συγγραφέας)
 45. Ιωάννου Φρειδερίκου Βουκεκέρ, Φυσική  (συγγραφέας)
 46. Ιωάννου Φρειδερίκου Βουκεκέρ, Φυσική κατά μτφρ, Ευγενίου Βουλγάρεως.  (συγγραφέας)
 47. Ιωάννου Φριδερίκου Βουκεκέρ, Φυσική. Μετάφρασις. Εισηγήσεων της φυσιολογίας μέρος το κατά γένος, αντιγραφέν κατά το σωτήριον έτος αψ/στ´.  (συγγραφέας)
 48. Λογική επιστήμη του σοφωτάτου και επιστημονικωτάτου εν ιεροδιακόνοις, κυρίου Ευγενίου Βούλγαρη  (συγγραφέας)
 49. Λογική Ευγενίου του Βουλγάρεως  (συγγραφέας)
 50. Λογική Ευγενίου του Βουλγάρεως  (συγγραφέας)
 51. Μεταφυσική Αντωνίου Γεννουενσίου εκλεκτικού φιλοσόφου, μεταφρασθείσα εις την ελληνικήν διάλεκτον από της λατινίδος παρά Ευγενίου.  (συγγραφέας)
 52. Μεταφυσική Αντωνίου Γενουενσίου εκλεκτικού φιλοσόφου μεταφρασθείσα εις την Ελληνίδα διάλεκτον από της λατινίδος παρά Ευγενίου.  (συγγραφέας)
 53. Μεταφυσική Αντωνίου Γενουηνσίου εκλεκτικού, φιλοσόφου, μεταφρασθείσα εις την ελληνίδα διάλεκτον από της λατινίδος παρά Ευγενίου  (συγγραφέας)
 54. Μεταφυσική Γενουενσίου εκλεκτικού φιλοσόφου μεταφρασθείσα από της Λατινίδος εις την Ελληνίδα παρά του σοφωλογιωτάτου και επιστημονικοτάτου κυρίου Ευγενίου [του Βουλγάρεως]. Στοιχεία Mεταφυσικής  (συγγραφέας)
 55. Πορφυρίου, Εισαγωγή εις τας πέντε φωνάς. Νικηφόρου Βλεμμύδου, Επιτομή Λογικής. Ευγενίου Βουλγάρεως, Περί Παλιρροιών.  (συγγραφέας)
 56. Στοιχεία της αναλύσεως  (γραφέας)
 57. Στοιχεία της αναλύσεως  (συγγραφέας)
 58. Στοιχεία της μεταφυσικής εν τέσσαρσι βιβλίοις επιτετμημένως και ευμεθόδως εκτιθέμενα παρά του σοφωτάτου κύριου Ευγενίου του Βουλγάρεως.  (συγγραφέας)
 59. Στοιχεία της μεταφυσικής εν τέσσαρσι βιβλίοις επιτετμημένως και ευμεθόδως εκτιθέμενα.  (γραφέας)
 60. Στοιχεία της μεταφυσικής εν τέσσαρσι βιβλίοις επιτετμημένως και ευμεθόδως εκτιθέμενα.  (συγγραφέας)
 61. Τέλος της Λογικής Πραγματείας Ιωάννου Βαπτιστού Ντουάμελ, μεταγλωττισθείσης παρά του σοφωτάτου και λογιωτάτου κυρίου διδασκάλου Ευγενίου Βουλγάρεως.  (συγγραφέας)
 62. Φυσική Ιωάννου Φριδερίκου Βουκερέρ  (συγγραφέας)
 63. Φυσική κατά τους νεωτέρους συγγραφείσα παρά του Ιωάννου Φριδερίκου Βουκερέρ εις λατινικήν διάλεκτον, νυν δε εξελληνισθείσα παρά του σοφωτάτου και επιστημονικωτάτου εν ιεροδιδασκάλοις κυρίου Ευγενίου διακόνου του Βουλγάρεως  (συγγραφέας)
 64. Φυσική του Ιωάννου Φριδερίκου Βουκερέρ.  (συγγραφέας)

Περιηγήσεις
(άγνωστη - άγνωστη) - μαθητής στη σχολή Κοινό φροντιστήριο Κέρκυρας
(1716 - 1716)   Κέρκυρα, Επτάνησα :   Γέννηση
(1718 - 1725)   Ζάκυνθος, Επτάνησα :   Εγκύκλιες σπουδές με τον Αντώνιο Κατήφορο
(1725 - 1735)   Άρτα, Ήπειρος :   Σπουδές, πιθανώς υπό τον Αθανάσιο Ψαλίδα
(1730 - 1738)   Ιωάννινα, Ήπειρος :   Πιθανόν σπουδές υπό τον Μεθόδιο Ανθρακίτη
(1736 - 1738)   Κεφαλλονιά, Επτάνησα :   Πιθανόν σπουδές υπό τον Βικέντιο Δαμοδό
(1738 - 1742)   Πάντοβα, Ιταλία :   Πιθανόν σπουδές στο πανεπιστήμιο
(1741 - άγνωστη) - διδάσκαλος στη σχολή Σχολή Αυλώνος
(1742 - 1746)   Ιωάννινα, Ήπειρος :   Δάσκαλος. Σχολάρχης της Μαρουτσαίας Σχολής
(1746 - 1748)   Κοζάνη, Μακεδονία :   Δάσκαλος. Σχολάρχης στην τοπική σχολή
(1748 - 1752)   Ιωάννινα, Ήπειρος :   Δάσκαλος. Σχολάρχης της Μαρουτσαίας Σχολής
(1753 - 1759)   Άθως, άγνωστη :   Δάσκαλος. Σχολάρχης της Αθωνιάδας
(1759 - 1762)   Κωνσταντινούπολη, άγνωστη :   Δάσκαλος. Σχολάρχης στην Πατριαρχική Ακαδημία
(1762 - 1764)   Βουκουρέστι, Βλαχία :   άγνωστος
(1764 - 1764)   Άλλη, Γερμανία :   Συγγραφική δραστηριότητα
(1764 - 1771)   Λειψία, Γερμανία :   Συγγραφική και εκδοτική δραστηριότητα
(1771 - 1775)   Πετρούπολη, Ρωσία :   Στην αυλή της Μεγάλης Αικατερίνης. Πολιτική δραστηριότητα
(1775 - 1776)   Μόσχα, Ρωσία :   Χειροτονείται αρχιεπίσκοπος Σλαβινίου και Χερσώνος. Πολιτική δραστηριότητα
(1776 - 1781)   Πολτάβα, Ρωσία :   Αρχιεπίσκοπος Σλαβινίου και Χερσώνος. Πολιτική και εκπαιδευτική δραστηριότητα. Το 1779 παραιτείται από το αξίωμά του
(1781 - 1788)   Χερσώνα, Ρωσία :   Πολιτική και συγγραφική δραστηριότητα
(1789 - 1806)   Πετρούπολη, Ρωσία :   Πολιτική και συγγραφική δραστηριότητα. Από το 1801 μοναχός στη μονή Aleksandr Nevskii