Ανάγνωση Κειμένου

Δημιουργία PDF αρχείου από το κείμενο


Περιεχόμενα
Επιτομή Aστρονομίας, τόμος Β´
Εξώφυλλο
Πίναξ των εν τω Β´. τόμω περιεχομένων
Κατάλογος των συνδρομητών κατά Αλφάβητον
Κατάλογος των της Κωνσταντινουπόλεως συνδρομητών
Βιβλίον Πέμπτον
Βιβλίον Έκτον
Βιβλίον Έβδομον
Βιβλίον Όγδοον
Βιβλίον Έννατον
Βιβλίον Δέκατον
Βιβλίον Ενδέκατον
Βιβλίον Δωδέκατον
ΕΞΗΓΗΣΙΣ του πίνακος, οπού περιέχει εκείνο οπού συνάγεται από τας παρατητήσεις των πλανητών
Παράρτημα
Πίναξ των υλών
Παροράματα
Πίνακες