Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσίες

Βοήθεια

Βιβλιοθήκες

Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών

Ζέφυρος

Ζέφυρος

Πρόσβαση στους Καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Κατάλογος (OPAC) Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύνδεση με τον Κατάλογο (OPAC)

 

Γενικές δυνατότητες
O OPAC προσφέρει τρεις (3) δυνατότητες αναζήτησης:

 • ΒΑΣΙΚΗ (επιλογή ευρετηρίου και αναζήτηση σύμφωνα με τον όρο που ενδιαφέρει)
 • ΣΥΝΘΕΤΗ (ταυτὀχρονη αναζήτηση όρων σε πολλαπλά ευρετήρια)
 • ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ (αναζήτηση όρων σε διαφορετικά ευρετήρια, συνδυάζοντάς τα με τελεστές AND, OR ή ΝΟΤ)

 

Πρόσβαση στον Z39.50 server:

 • Διεύθυνση IP: 195.134.90.84
 • Port: 210
 • Όνομα βάσης: UOA_Library
 • Σετ χαρακτήρων: Marc record encoding: Marc, Group 0 Default Character Set: ASCII, Group 1 Default Character Set: Greek, Encoding for Non-Marc Record Data: Windows-1253 (Greek)
 • Πρότυπο Marc: UNIMARC

 

 

Ενημερωθείτε για το πρόβλημα εμφάνισης ψηφιακών πηγών στον OPAC

Connect to OPAC

 

General functionality

Our OPAC offers three (3) search methods:

 • BASIC (search for a term in the selected index)
 • ADVANCED (search for various terms in multiple indexes simultaneously)
 • POWER (search for various terms, in multiple indexes, which are combined using AND, OR, ΝΟΤ operators)

 

 

Accessing the Z39.50 server:

 • IP address: 195.134.90.84
 • Port: 210
 • Database name: UOA_Library
 • Character set used: Marc record encoding: Marc, Group 0 Default Character Set: ASCII, Group 1 Default Character Set: Greek, Encoding for Non-Marc Record Data: Windows-1253 (Greek)
 • Marc record syntax: UNIMARC

 

Information on the problem with displaying digital resources in OPAC