Πληροφορίες Λογίου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Δαμοδός Βικέντιος

Τόπος γέννησης Χαβριάτα, άγνωστη

Χρονολογία γέννησης 1700

Τόπος θανάτου Χαβριάτα, άγνωστη

Χρονολογία θανάτου 1752

Σχόλια

Σχέσεις με κείμενα
 1. 1) [Βικεντίου Δαμωδού] "Συνταγμάτιον της μεταφυσικής". 2) Ζητήματα μεταφυσικά εις την κοινήν διάλεκτον παρά Βικεντίου Δαμωδού, τα οποία προστίθενται εις την μεταφυσικήν, εις ακριβεστέραν ταύτης απόκρισιν.  (συγγραφέας)
 2. 1) Βικεντίου Δαμωδού, Λογική  (συγγραφέας)
 3. 1) Ημετέρα λογική ελάσσων και μείζων, περιπατητική και σχολαστική, παρά του λογιωτάτου και σοφωτάτου Βικεντίου του Δαμωδού. 2) Φυσιολογία ... Συντεθείσα παρά του … Βικεντίου Δαμωδού.  (συγγραφέας)
 4. 3) Αμφοτέρα λογική ελάττων και μείζων περιπατητική τε και νεωτερική παρά του εν φιλοσοφία και θεολογία τα πρώτα φέροντος διαπονηθείσα κυρίου Βικεντίου Δαμοδού του Κεφαληναίου. 5) Στοιχεία γεωγραφίας μαθηματικής.  (συγγραφέας)
 5. NICODEMOS: Physiologia (Bikention)  (συγγραφέας)
 6. Vincentii Damodis physiologia.  (συγγραφέας)
 7. α) Βικεντίου του Δαμωδού, Επιτομή Λογικής  (συγγραφέας)
 8. Αμφοτέρα Λογική ελάσσων και μείζον περιπατητική και νεωτερική παρά του λογιωτάτου και σοφωτάτου κυρίου Βικέντιου του Δαμωδού εν φιλοσοφία και ιερά θεολογία αμφοτέροις τοις νόμοις δαφνηφόρου.  (συγγραφέας)
 9. Αμφοτέρα Λογική ελάσσων και μείζων περιπατητική και νεωτερική παρά του λογιωτάτου και σοφωτάτου κυρίου Βικεντίου του Δαμωδού εν φιλοσοφία και ιερά θεολογία αμφοτέροις τοις νόμοις δαφνηφόρου  (συγγραφέας)
 10. Αμφοτέρα λογική ελάσσων και μείζων περιπατητική και νεωτερική παρά του λογιωτάτου και σοφωτάτου κυρίου κυρίου Βικεντίου του Δαμοδού εν φιλοσοφία και ιερά θεολογία αμφοτέροις τοις νόμοις δαφνηφόρου και εν έτει σωτηρίω αψλστ΄κατά μήνα σεπτέμβριον  (συγγραφέας)
 11. Αμφοτέρα λογική, ελλάσων και μείζων, περιπατητική και νεοτερική, δια μόχθου Βικεντίου του Δαμοδού, εν φιλοσοφία, ιερά θεολογία και αμφοτέροις τοις νόμοις δαφνοφόρου, Εν έτει σωτηρίω αψλ´  (συγγραφέας)
 12. Βικεντίου Δαμοδού, Λογική  (συγγραφέας)
 13. Βικεντίου Δαμοδού, Λογική ("Αμφοτέρα λογική ελάττων και μείζων")  (συγγραφέας)
 14. Βικεντίου Δαμοδού, Λογική ελάσων και μείζων.  (συγγραφέας)
 15. Βικεντίου Δαμοδού, Λογική Ελάττων και Λογική Μείζων  (συγγραφέας)
 16. Βικεντίου Δαμοδού, Λογική και Φυσιολογία.  (συγγραφέας)
 17. Βικεντίου Δαμοδού, Μεταφυσική  (συγγραφέας)
 18. Βικεντίου Δαμοδού, Φυσική  (συγγραφέας)
 19. Βικεντίου Δαμοδού, Φυσιολογία  (συγγραφέας)
 20. Βικεντίου Δαμοδού, Φυσιολογία, Α´ μέρος.  (συγγραφέας)
 21. Βικεντίου Δαμωδού, Λογική  (συγγραφέας)
 22. Βικεντίου Δαμωδού, Λογική  (συγγραφέας)
 23. Βικεντίου Δαμωδού, Μεταφυσική  (συγγραφέας)
 24. Βικεντίου Δαμωδού, Μεταφυσική  (συγγραφέας)
 25. Βικεντίου Δαμωδού, Φυσικής μέρος Α´ και Β´.  (συγγραφέας)
 26. Βικεντίου Δαμωδού, Φυσιολογία  (συγγραφέας)
 27. Επίτομος Λογική κατ´ Αριστοτέλην  (συγγραφέας)
 28. Μεταφυσική ήτοι πρώτη φιλοσοφία και φυσική θεολογία εις την απλήν διάλεκτον συντεθείσα παρά του λογιωτάτου και σοφωτάτου κυρίου κυρίου Βικεντίου του Δαμωδού εν φιλοσοφία και ιερά Θεολογία αμφοτέροις τοις νόμοις δαφνηφόρου εν τω σωτηρίω έτει αψ... κατά κατά μήνα Νοέμβριον εκ Κεφαληνίας.  (συγγραφέας)
 29. Φυσική περιπατητική κα νεωτερική κοινή φράσει συντεθείσα παρά του σοφωτάτου κυρίου Βικεντίου Δαμωδού Κεφαληνιέως, Τόμος δεύτερος περιέχων την μερικήν φυσικήν περί των αψύχων σωμάτων. Εν έτει 1755.  (συγγραφέας)
 30. Φυσιολογία Αριστοτελική, Κοσμογραφία, Γεωγραφία υπό Βικεντίου Δαμοδού  (συγγραφέας)
 31. Φυσιολογία Βικεντίου Δαμοδού  (συγγραφέας)

Περιηγήσεις
(1700 - 1700)   Χαβριάτα, άγνωστη :   Γέννηση
(1713 - 1721)   Βενετία, Ιταλία :   Σπουδές στο Φλαγγινιανό φροντιστήριο
(1721 - 1721)   Πάντοβα, Ιταλία :   Σπουδές. Δίπλωμα νομικής από το Collegio Veneto
(1721 - 1754)   Χαβριάτα, άγνωστη :   Δάσκαλος σε σχολή που ιδρύει ο ίδιος