Πληροφορίες Λογίου

Ακολουθώντας τους συνδέσμους στο διπλανό παράθυρο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τα κείμενα ή τις σχολές.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος εργάζεται για την καλύτερη ταξινόμηση και το διαρκή εμπλουτισμό των περιεχομένων του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παραπλεύρως σελίδα αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επεξεργασίας με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισής τους και την πληρέστερη συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα δεδομένα του ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ.


Όνομα Βλάχος Γεράσιμος Κρης

Τόπος γέννησης ´Αρτα, άγνωστη

Χρονολογία γέννησης 1607

Τόπος θανάτου ´Αρτα, άγνωστη

Χρονολογία θανάτου 1685

Σχόλια

Σχέσεις με κείμενα
 1. (Μετέωρα Αριστοτέλους) Θεοδώρου περί μηνών  (συγγραφέας)
 2. 1) [Γερασίμου ιερομονάχου Βλάχου του Κρητός], Εις τα οκτώ του Αριστοτέλους βιβλία Περί φυσικής ακροάσεως διαλέξεις, ζητήματα τε και θεωρήματα. 2) Τυπάλδος Ματθαίος (;)  (συγγραφέας)
 3. 1) Εις τας δέκα κατηγορίας του Αριστοτέλους παραφράσεις τε και ζητήματα παρά Γεωργίου [γρ. Γερασίμου] Βλάχου του Κρητός εκτεθέντα. 2) Εις άπασαν την φυσικήν πραγματείαν προοιμιακά ζητήματα παρά Γερασίμου ιερομονάχου Βλάχου του Κρητός εκτεθέντα.  (συγγραφέας)
 4. 1) Εισαγωγή εις άπασαν την λογικήν πραγματείαν παρά Γεωργίου [γρ. Γερασίμου] Βλάχου ιερομονάχου του Κρητός εκδοθείσα. 2) Εις άπασαν την λογικήν πραγματείαν Αριστοτέλους. Παραφράσεις και ζητήματα παρά Γεωργίου [ γρ. Γερασίμου] Βλάχου του Κρητός προτεθέντα. 3) Ζητήματα προοιμιακά εις την του φιλοσόφου [Αριστοτέλους] λογικήν πραγματείαν. 4) Εις την του Πορφυρίου εισαγωγήν Παραφράσεις και ζητήματα παρά Γεωργίου [γρ. Γερασίμου] Βλάχου του Κρητός εκτεθέντα.  (συγγραφέας)
 5. 1) Εισαγωγή λογική, εν επιτομής είδει, εις άπασαν την του Αριστοτέλους διαλεκτικήν πραγματείαν, εκδοθείσα παρά Γερασίμου Βλάχου του Κρητός, γραφείσα δε παρά του εξ Ιωαννίνων Στεφάνου Τζιγαρά. 3) Ζητήματα προοιμιακά εις την του φιλοσόφου [Αριστοτέλους] Λογικήν Πραγματείαν.  (συγγραφέας)
 6. 1) Εισαγωγή λογικής παρά του Γερασίμου Βλάχου. 2) Εις την του Προρφυρίου εισαγωγήν παράφρασις και ζητήματα παρά του σοφωτάτου κυρίου Γερασίμου Παλλαδά. 3) Εις τας δέκα κατηγορίας του Αριστοτέλους παράφρασις τε και ζητήματα παρά Γερασίμου Παλλαδά του Κρητός εκτεθέντα. 4) Του αυτού παράφρασις τε και ζητήματα εις το περί ερμηνείας του Αριστοτέλους.  (συγγραφέας)
 7. 1) Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως. Υπομνήματα συνοπτικά και ζητήματα εις την περί Ουρανού πραγματείαν. 2) Εις το α´, β´ και γ´ βιβλίον των Μετεωρολογικών του Αριστοτέλους Σχολαστικά ζητήματα εκδοθέντα παρά Γερασίμου ιερομονάχου Βλάχου του Κρητός, κήρυκος του ιερού Ευαγγελίου καi κοινού κατ´ αμφοτέρας τας διαλέκτους των επιστημών διδασκάλου.  (συγγραφέας)
 8. α) Ανωνύμου, Περί φιλοσοφίας εν κεφαλαίοις ΙΒ´ β) Γερασίμου ιερομονάχου Βλάχου του Κρητός, Σχολαστικά Ζητήματα εις το Α´, Β´ και Γ´ βιβλίον των Αριστοτέλους Μετεωρολογικών.  (συγγραφέας)
 9. Αρμονία Οριστική  (συγγραφέας)
 10. β) Εις το Α´, Β´ και Γ´ των Μετεωρολογικών του Αριστοτέλους Σχολαστικά Ζητήματα, εκδοθέντα παρά Γερασίμου ιερομονάχου Βλάχου του Κρητός, κήρυκος του ιερού Ευαγγελίου και κοινού κατ´ αμφοτέρας τας διαλέκτους των επιστημών διδασκάλου. γ) Γεωργίου Κορεσίου, άτιτλο.  (συγγραφέας)
 11. Γερασίμου Βλάχου του Κρητός Εισαγωγή της Λογικής. Φρειδερίκου Χριστιανού Βαουμαϊστέρου, Εισαγωγαί, ήτοι διδασκαλίαι φιλοσοφίας λογικής τη μεθόδω του Βολφίου συγγεγραμμένη  (συγγραφέας)
 12. Γερασίμου Βλάχου, εις τας δέκα κατηγορίας του Αριστοτέλους παραφράσεις τε και ζητήματα.  (συγγραφέας)
 13. Γερασίμου Βλάχου, Ζητήματα μόνον εις το Α´ των Μετεωρολογικών και όχι πλήρες.  (συγγραφέας)
 14. Γερασίμου Βλάχου, Σχολαστικά ζητήματα εις το Α´, Β´ και Γ´ των Μετεωρολογικών του Αριστοτέλους …  (συγγραφέας)
 15. Γερασίμου Βλαχου, Υπόμνημα εις το "Περι΄Ψυχής" του Αριστοτέλους  (συγγραφέας)
 16. Εις άπασαν την λογικήν μέθοδον έκθεσις συντεθείσα παρά Γερασίμου ιερομονάχου Βλάχου του Κρητός του των επιστημών κατ´ αμφοτέρας τας διαλέκτους κοινού καθηγητού και του ιερού ευαγγελίου ταπεινού κήρυκος  (συγγραφέας)
 17. Εις άπασαν την φυσικήν πραγματείαν προοιμιακά Ζητήματα παρά Γερασίμου ιερομονάχου Βλάχου του Κρητός εκτεθέντα.  (συγγραφέας)
 18. Εις τα οκτώ βιβλία της φυσικής ακροάσεως [Αριστοτέλους] Παραφράσεις τε και ζητήματα εκδοθέντα παρά Γερασίμου ιερομονάχου Βλάχου του Κρητός  (συγγραφέας)
 19. Εις τα οκτώ βιβλία της φυσικής ακροάσεως [Αριστοτέλους] παραφράσεις τε και ζητήματα εκδοθέντα παρά Γερασίμου ιερομονάχου Βλάχου του Κρητός.  (συγγραφέας)
 20. Εις τα οκτώ βιβλία της φυσικής ακροάσεως παραφράσεις τε και ζητήματα εκδοθέντα παρά Γερασίμου ιερομονάχου Βλάχου του κρητός του των επιστημών κατ´ αμφοτέρας τας διαλέκτους κοινού διδασκάλου και του ιερού ευαγγελίου κήρυκος. Τόμος δεύτερος  (συγγραφέας)
 21. Εις τα οκτώ βιβλία της φυσικής ακροάσεως παραφράσεις τε και ζητήμτα εκδοθέντα παρά Γερασίμου ιερομονάχου Βλάχου του Κρητός, του των επιστημών κατ´ αμφοτέρων τας διαλέκτους κοινού διδασκάλου και του ιερού ευαγγελίου κήρυκος.  (συγγραφέας)

  Περιηγήσεις
Δεν υπάρχουν περιηγήσεις.