Ανάγνωση Κειμένου

Δημιουργία PDF αρχείου από το κείμενο


Περιεχόμενα
Φυσική Δημώδης εις Παύσιν της Δεισιδαιμονίας
Εξώφυλλο
Προμετωπίδα
Αφιέρωση
Πρόλογος
Τμήμα Α´. Περί Φυσικής εν γένει
Τμήμα Β´. Περί της ποιότητος των σωμάτων
Τμήμα Γ´. Περί της κινήσεως των σωμάτων
Τμήμα Δ´. Περί των νόμων της κινήσεως
Τμήμα Ε´. Περί της βαρύτητος των σωμάτων
Τμήμα ΣΤ´. Περί του ύδατος
Τμήμα Ζ´. Περί του αέρος
Τμήμα Η´. Περί του ανέμου, και του ήχου
Τμήμα Θ´. Περί του πυρός
Τμήμα Ι´. Περί της ηλεκτρικής
Τμήμα ΙΑ´. Περί των μετεώρων
Τμήμα ΙΒ´. Περί των ουρανίων σωμάτων
Τμήμα ΙΓ´. Περί του βασιλείου των ορυκτών
Τμήμα ΙΔ´. Περί του βασιλείου των φυτών
Τμήμα ΙΕ´. Περί του βασιλείου των ζώων
Πίναξ των Κεφαλαιωδών Τμημάτων
Πίνακας