Ανάγνωση Κειμένου

Δημιουργία PDF αρχείου από το κείμενο


Περιεχόμενα
Αριστοτέλους Φυσιογνωμονικά
Eξώφυλλο
Ψευδότιτλος Ι
Ψευδότιτλος ΙΙ
Πρόλογος
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α´: Ότι φυσιογνωμονείν εστί, και πώς
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Περί ά εστίν η Φυσιογνωμονία, Και εξ ων γενών τα σημεία λαμβάνεται
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ´. Των παθημάτων σημεία καθ´ έκαστον των παθών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ´. Ότι η ψυχή και το σώμα συμπαθούσιν αλλήλοις
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε´. Του των ζώων γένους διαίρεσις εις άρρεν και θήλυ, προς το φυσιογνωμονείν. Παρδάλεως και Λέοντος Παράδειγμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ´. Περί Εκλογής των σημείων της κατά τους ανθρώπους
Οι εν Κωνσταντινουπόλει Συνδρομηταί
Παροραμάτων διόρθωσις