Γενικές πληροφορίες

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή επιτροπή, η Ανοικτή Επιστήμη (Open Science))αποτελεί "μια προσέγγιση στην επιστημονική διαδικασία που επικεντρώνεται στη διάδοση της γνώσης μόλις είναι διαθέσιμη χρησιμοποιώντας ψηφιακή και συνεργατική τεχνολογία".

H Ανοικτή Επιστήμη αφορά σε όλα τα επιστημονικά αποτελέσματα (δημοσιεύσεις, δεδομένα, λογισμικό, κλπ.) και σε όλα τα γνωστικά και ερευνητικά επίπεδα.

Η διαμόρφωση της Ανοικτής Επιστήμης συνδέεται άμεσα με την Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access) και τα Ανοικτά Σύνολα Ερευνητικών Δεδομένων / Αποτελεσμάτων (Open Research Datasets / Output).